Sensor gestuurd Boeren in Brabant; resultaatgericht naar een goede waterkwaliteit

In een gebiedsgerichte pilot waarbij agrarische ondernemers, private partijen, kennisinstellingen en overheden hun krachten bundelen, wordt op basis van metingen in bodem, grondwater en oppervlaktewater, resultaatgericht sturing gegeven aan het agrarisch bodembeheer en nutriënten management. Deze sturing moet leiden tot substantiële verlaging van de belasting van stikstof en fosfor in grond- en oppervlaktewater. Dit moet leiden tot realisatie van waterkwaliteitsdoelen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Dit project is daarmee de proof of principle van een innovatief concept waarbij private en publieke partijen actief samenwerken om de uit- en afspoeling van nutriënten te verlagen. Het maakt daarmee de weg open voor:een bedrijfssysteem waarmee de agrarische ondernemer zelf zorg draagt voor duurzaam gebruik van bodem en meststoffen en het sluiten van kringlopen maximaliseert.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2018-04-01
Einddatum:
2021-03-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Waterschap Aa en Maas
Adres:
's-Hertogenbosch 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
Waterschap Aa en Maas; Verstraten Melkvee V.O.F.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 327.823
Totaal privaat:
€ 256.843
Totale subsidiabele kosten:
€ 716.057

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag