Precisielandbouw in de boomkwekerij (Flora Partners Haaren B.V.)

Flora Partners Haaren B.V. is gevestigd in de Noord-Brabantse plaats Haaren en houdt zich met name bezig met het kweken van heesters en coniferen in de vollegrond op circa 150 tot 200 hectare. Het bedrijf is gespecialiseerd in het kweken van verschillende boomkwekerijgewassen op een grootschalige manier. Het planten, knippen, steken en rooien van de beplanting wordt geheel machinaal uitgevoerd waarbij gebruik wordt gemaakt van de moderne machines uit een compleet eigen machinepark. Door de jaren heen heeft het bedrijf een groei doorgemaakt tot wat het nu is, zowel qua omvang als ook wat betreft innovaties op het gebied van teelt en bemesting.

Alle landbouwpercelen welke door het bedrijf in gebruik zijn liggen in de stedendriehoek Breda/ Den Bosch/ Eindhoven. Zowel bedrijfseconomische, maatschappelijke als wettelijke veranderingen hebben Flora Partners de noodzaak voor een efficiënter bemestingsbeleid laten zien. Tevens zijn er percelen die langs een waterloop liggen of grenzen aan een waterwingebied. Ook kent het areaal van de aanvrager een enorme variatie in grondkwaliteit, variërend van lichte tot zware gronden en nattere gronden zoals langs bepaalde waterlopen. Hierdoor is er een groot verschil in het stikstof leverend vermogen van de grond, organisch stofgehalte en de buffercapaciteit van de grond om mineralen te binden en zodoende uitspoelen te voorkomen.

Het bedrijf heeft een aantal jaar geleden de eerste stappen gezet op het gebied van precisiebemesting en past momenteel al plaats specifieke gewasbescherming en teeltgerichte bemesting toe. Verder is Flora Partners nu al bezig om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over o.a. de bodemgesteldheid en de gesteldheid van de planten. Dit gebeurt momenteel met bodemscans, grondmonsters en satellietbeelden.
Flora Partners wil binnen dit project investeren in het vast kunnen leggen van visuele waarnemingen middels een tablet met specifieke software. Door alle informatie welke middels de verschillende systemen wordt verzameld ziet de ondernemer soms door de bomen het bos niet meer en blijft het gewenste effect uit. Het bedrijf wil daarom gaan investeren in een systeem waarin alle (historische) gegevens overzichtelijk geregistreerd kunnen worden. Met de beschikbare data wil het bedrijf exact achterhalen op welke locaties optimalisaties noodzakelijk zijn. Het systeem moet daarom in staat zijn om de beschikbare data te vertalen naar de gewenste taakkaarten zodat de daarvoor al geschikte gemaakte machines effectief kunnen worden ingezet.

Flora Partners is al actief in het toepassen van precisiebemesting en plaats specifiek gewasbescherming. Momenteel is het bedrijf nog vooral op zoek naar een manier waarop de grond, voor aanvang van de kweekperiode, op een zo exact mogelijke manier verzorgd kan worden. Hiermee wordt gedoeld op het aanleveren van de juiste voedingsstoffen in hoeveelheid en plaats. Wanneer de grond in een zo optimaal mogelijke staat verkeerd krijgt de te kweken plant de best mogelijke start. De kwaliteit van de grond is afhankelijk van de hoeveelheid voedingsstoffen en de specifieke eigenschappen van de grond op een bepaalde plek in het perceel. Op dit moment is het voor Flora Partners nog onmogelijk om de vaste mestgift af te stemmen op de vraag van de bodem. Tijdens alle werkzaamheden moet in de toekomst de vraag en behoefte van de grond zo nauwkeurig mogelijk beantwoord worden. Echter wordt tijdens het betreden van de percelen continu schade toegebracht aan de bodem door de zware machines. In de toekomst moet dit zover mogelijk verminderd worden.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Haaren
Startdatum:
2018-04-17
Einddatum:
2020-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Flora Partners Haaren B.V.
Adres:
Ruiting 11 Haaren
Haaren
Nederland
Partner(s):
Flora Partners Haaren B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 42.600
Noord-Brabant:
€ 42.600
Totaal privaat:
€ 129.850
Totale subsidiabele kosten:
€ 215.050

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag