PRECISIEBEMESTING MET AMMONIAKALE STIKSTOF IN DE OPEN TEELTEN VAN NOORD-BRABANT

Precisiebemesting wordt algemeen gezien als de best beschikbare landbouwkundige techniek (BAT), voor het toedienen van meststoffen op de juiste plaats, in de juiste vorm, in de juiste hoeveelheden en op het juiste moment. Het gaat daarbij om nagenoeg emissieloze toediening van geconcentreerde plantenvoeding, in de wortelzone met grote nauwkeurigheid qua vorm, tijdstip en dosering resulterend in de beoogde opname met minimale verliezen. Die werkwijze verhoogt de benutting van toegediende plantenvoeding – de apparent recovery – aanzienlijk. De wetenschappelijke basis daarvoor is gelegd door C.T. de Wit in zijn proefschrift ‘A Physical Theory on Placement of Fertilizers’. In dit project gaat het om precisiebemesting met ammoniakale stikstof.

Sinds de start van het Programma Precisielandbouw (PPL) in 2010, gericht op de adoptie van onder andere de precisiebemesting, past een toenemend aantal telers de techniek toe in Nederland en daar is zowel het maatschappelijk als het boerenbelang zeer mee gediend, gezien de substantieel gunstige effecten op opbrengst, kostprijs, reductie van milieubelasting en gezien de facilitering van het sluiten van de kringlopen, die deze techniek met zich meebrengt.

In Noord-Brabant bevindt de praktijk van de precisiebemesting zich in de tweede fase van de adoptiecyclus. De innovators werken er mee, maar veel telers die er nog niet mee werken, zijn inmiddels wel op de hoogte van de techniek. Er is awareness volgens het AIDA concept (Awareness, Interest, Desire, Action). Zij dienen in de komende jaren versneld over te gaan tot adoptie, opdat de doelstellingen van de Provincie Noord-Brabant aangaande de waterkwaliteit en verduurzaming van de landbouw in de provincie bereikt worden.

Dat vergt een effectief en breed communicatieprogramma , voornamelijk bestaand uit website,demonstraties en symposia ,gericht op de volgende fases in het AIDA proces, een proces ,dat uiteindelijk leidt tot het nemen van de beslissing om over te gaan op precisiebemesting. In veel gevallen- vanwege de hoge aanschafprijs van precisiebemesters – zal daarbij gebruik gemaakt worden van de diensten van loonwerkers die beschikken over precisiebemesters.

Dit plan voorziet in zo’n programma, waarvan de doelstelling is om de adoptiegraad van de precisiebemesting in de provincie Noord- Brabant versneld op te voeren. Door de ruime beschikbaarheid van GPS-signaal en de GPS-apparatuur is precisiebemesting overal mogelijk. Het gaat daarbij om een combinatie van agrotechnologische en agronomische kennis die nieuw is en waarover de meeste telers nog niet beschikken. Het project voorziet in overdracht van deze kennis m.b.t. de volgende onderwerpen: de machines, de meststoffen en de adviezen aangaande plaats, hoeveelheid, timing en vorm van de bemesting met ammoniakale stikstof.

Wat de vorm betreft gaat het om vloeibare meststoffen, die zich in afgepaste hoeveelheden in de wortelzone laten plaatsen . In Noord-Brabant zijn en komen veel vloeibare reststromen ter beschikking van telers, die zeer toepasbaar zijn als N -houdende precisiemeststof. Het project wil uitdrukkelijk kennis overdragen over het gebruik van ammoniak in oplossing afkomstig uit chemische en biologische luchtwassers , afkomstig uit bewerking van drijfmest, zoals mineralenconcentraat, of afkomstig uit de verwerking van afvalwater in zuiveringsinstallaties.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BINNENMAAS
Startdatum:
2018-09-30
Einddatum:
2021-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Landbouwcommunicatie BV
Adres:
Schenkeldijk 71 BINNENMAAS
BINNENMAAS
Nederland
Partner(s):
Landbouwcommunicatie BV

Financiering

EU (ELFPO)
€ 22.013
Totaal privaat:
€ 103.266
Totale subsidiabele kosten:
€ 125.279

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag