PAS-herstelmaatregelen 2018-2021 Staatsbosbeheer

Aanleiding voor de subsidieaanvraag is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Het doel van PAS is: minder stikstof, sterkere natuur en ruimte voor economische ontwikkelingen. Hiervoor worden herstellende maatregelen uitgevoerd in een natura 2000-gebied zolang dit nog overbelast is . Het betreft het herstel van voor stikstofgevoelige habitat in een Natura 2000-gebied. Binnen dit project ligt de focus op 3 gebieden:

  • Strabrechtse Heide
  • Leenderbos en Groote Heide
  • Brabantse Peelvennen

Strabrechtste Heide:
Het doel van de te nemen maatregelen is het verbeteren en waar nodig herstellen van de omstandigheden voor zowel habitattypen als soorten in de Strabechtse heide. Het betreft de habitattypen: stuifzandheiden met struikhei, zandverstuivingen, zeer zwak gebufferde vennen, zwak gebufferde vennen, zure vennen, vochtige heiden, droge heide, vochtige alluviale bossen.

Daarnaast de soorten:
drijvende waterweegbree, roerdomp, woudaap en de kraanvogel.

Om het gestelde doel te behalen zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd;
baggeren van het Grafven en het Henneven Zuid, begrazing met runderen en schapen, maaien/ plaggen/chopperen, het aanbrengen van steenmeel, rasterwerken, vrijhouden van stuifzand, verwijderen van bosopslag en beheerbranden.

Leenderbos en Groote Heide:
Het doel van de te nemen maatregelen is het verbeteren en waar nodig herstellen van de omstandigheden voor zowel habitattypen als soorten in het Leenderbos en de Groote Heide.
Het betreft de habitattypen:
stuifzandheiden met struikheide, zandverstuivingen, zwak gebufferde vennen, kranswierwateren, zure vennen, vochtige heiden, droge heiden, glanshaver- en vossenstaarthooilanden, actieve hoogvenen (Heideveentjes), overgangs- en trilvenen, pioniersvegetaties met snavelbiezen, oude eikenbossen, hoogveenbossen, vochtige alluviale bossen.

Daarnaast de soorten:
gevlekte witsnuitlibel, beekprik, bittervoorn, kamsalamander, drijvende waterweegbree, nachtzwaluw, boomleeuwerik en roodborsttapuit.

Om het gestelde doel te behalen zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd:
begrazen, chopperen/maaien, beheerbranden, inrichten stuifzand, ontgronden, plaggen stuifzand, baggeren, antiverdrogingsmaatregelen, verwijderen bosopslag, rasterwerken.

Brabantse Peelvennen (Deurnsche Peel en Groote Peel):
Het doel van de te nemen maatregelen is het verbeteren en waar nodig herstellen van de omstandigheden voor zowel habitattypen als soorten in de Deurnsche Peel en Groote Peel.
Het betreft de habitattypen:
droge heide, actieve hoogvenen en herstellende hoogvenen.

Daarnaast de soorten:
Dodaars, nachtzwaluw, roodborsttapuit en de geoorde fuut.

Om het gestelde doel te behalen zullen de volgende maatregelen worden uitgevoerd:
opslag van berken verwijderen, verwijderen van trosbosbes, het verwijderen van bos, begrazing, plaggen, uitvoering van LIFE aanvraag DP/MP, het uitvoeren van het uitvoeringsplan van het LIFE-project, systeemanalyses, maaien.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit) (Niet-productieve investeringen in PAS-herstelmaatregelen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Tilburg
Startdatum:
2018-01-01
Einddatum:
2021-07-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Staatsbosbeheer
Adres:
Hart van Brabantlaan 16 Tilburg
Tilburg
Nederland
Partner(s):
Staatsbosbeheer

Financiering

EU (ELFPO)
€ 1.780.219
Noord-Brabant:
€ 1.780.219
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.560.438

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag