Mest op maat

Vanuit het bestuursakkoord “Beweging in Brabant” werkt de provincie Noord-Brabant aan een nieuw mestbeleid. Met als doel te komen tot een doorontwikkeling van mestbewerking naar een schone en veilige mestverwaarding als onderdeel van een zorgvuldige veehouderij die kringlopen sluit op Noordwest-Europese schaal en zo onderdeel is van een circulaire economie (bron samenvatting dialoog mestbeleid). Hier sluit ons initiatief op aan.

Als VOF Voet hebben we een melkveebedrijf met circa 240 melkkoeien, 160 stuks jongvee, 100 rosékalveren en 80 hectare landbouwgrond. De vergister en de innovatieve nageschakelde technieken zullen op ons bedrijf aan de Haagstraat 6a te Schaijk worden gerealiseerd.

Kort samengevat zijn onze resultaten als volgt:
– Goed werkend procedé op praktijkschaal, waarmee verschillende (kunst)meststoffen gemaakt kunnen worden;
– Lagere ecologische voetafdruk van melk door toepassing van monovergisting van mest
– Bijdragen aan de klimaatdoelstellingen door reductie van methaanemissie uit mest
– Verbeteren van het financiële rendement van ons bedrijf;
– Introduceren van een nieuw marktconcept en daarmee doorbreken van het huidige marktfalen;
– Verhogen van de organische stofbalans op onze bedrijven;
– Vermindering van uitspoeling van met name stikstof;
– Vermindering van de afspoeling van stikstof en fosfaat;
– Verbetering van het rendement van het agrocluster.

Om onze dierlijke mest zo goed mogelijk te benutten, willen we deze splitsen in meerdere producten en deze separate producten opwaarderen. De drijfmest van onze melkkoeien, circa 7.000m3, zal worden vergist, gehygiëniseerd, gescheiden en middels omgekeerde osmose verder worden bewerkt. De mest gaat als digestaat na het vergisten door een schroefpers die het digestaat scheidt in dikke en dunne fracties. De vezelige, dikke fractie wordt in de reeds bestaande hygiënisatie unit opgewaardeerd tot kiemvrije boxvulling of organische bodemverbeteraar. Naast deze vezelige dikke fractie, worden een aantal andere grondstoffen geproduceerd, namelijk een dikke fractie met hoge concentratie fosfaat en stikstof, concentraat N + K en een effluent waarin vrijwel geen mineralen meer aanwezig zijn.

Dit is een techniek die in de varkenshouderij reeds enkele jaren wordt toegepast, echter in de rundveehouderij is toepassing volledig nieuw. Door de unieke combinatie met vergisting kost dit geen energie, maar is het totaal zelfs energieleverend.

De producten zijn inzetbaar op het eigen bedrijf, maar ook bij de teelt van knolgewassen en akker- en tuinbouw. De tuinder waar wij reeds mee samen werken, heeft interesse getoond in de geconcentreerde producten voor zijn teelt van knolgewassen.

Zo komen wij tot de 3 doelstellingen die we met deze innovatie willen realiseren:
1. het toepassen van een innovatieve techniek op ons eigen erf om van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde bodemverbeteraar of kunstmestvervanger te produceren, dat voor de akkerbouw en veehouder eenvoudig toepasbaar is in de bemesting van meerdere gewassoorten. Daarbij kan de samenstelling aangepast worden aan de behoefte van de plant en de bodem.
2. via monovergisting een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de ecologische voetafdruk van melk, tevens zorgen voor synergie met de verwerking van de mest
3. het demonstreren (uitrollen) van de techniek en de mogelijkheden van deze manier van mestverwerking aan de rest van de sector.

Deze innovatie biedt daarmee een oplossing voor verschillende vraagstukken, het maakt namelijk van onze mest een hoogwaardig product dat goed in de markt gezet kan worden. Door de verschillende producten, kunnen we de mest gerichter inzetten bij de bemesting van verschillende gewassen. Het gericht bemesten leidt tot een betere benutting van de nutriënten door de plant, er gaat minder verloren door uit- en afspoeling .
De vezelige, dikke fractie bevat een hoog organisch stof gehalte, het toepassen van organische stof bij bemesting heeft diverse positieve effecten op de bodem en het bodemleven, dit draagt bij aan een betere waterhuishouding van onze grond, verlaging van de ziektedruk en vermindering van uit- en afspoeling van nutriënten. De toepassing van de vezelige dikke fractie leidt tot een verbetering van de bodem en ruwvoerkwaliteit, betere benutting van meststromen op bedrijfsniveau, minder transportkosten en minder gebruik van reguliere kunstmest, lagere CO2 uitstoot en een verbetering van rendement voor de veehouderij en het sluiten van kringlopen. De vezelige dikke fractie die we niet in de bemesting benutten, gaan we hygiëniseren waarna het uitstekend geschikt is als boxvulling. Hierdoor besparen we op kosten en vermijden we het gebruik van bijvoorbeeld zaagsel.

In onze ogen is het maatschappelijk veel meer gewenst om lokaal mest te bewerken en op het eigen bedrijf maximaal te benutten dan bijvoorbeeld grootschalige mestverwerking waartegen veel weerstand bestaat.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Schaijk
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
VOF Voet
Adres:
Haagstraat 6a Schaijk
Schaijk
Nederland
Partner(s):
VOF Voet

Financiering

EU (ELFPO)
€ 106.764
Noord-Brabant:
€ 106.764
Totaal privaat:
€ 351.112
Totale subsidiabele kosten:
€ 564.640

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag