Innovatieve Schijfwielbemester en Spuitmachine-opbouw

Het investeren in een, qua omvang beperkt, systeem van schijfwielbemester voor het emissiearm toedienen van de juiste hoeveelheid stikstofhoudende kunstmeststoffen. De breedte van het systeem is 7,875 meter t.o.v. de gebruikelijke breedte van 12,375 meter. Per schijf is vanuit de trekker de druk te regelen van 0 tot 150 kg, zodat de meststoffen altijd op de juiste diepte in de bodem emissiearm zullen worden ingebracht. Zodat het systeem goed inzetbaar is bij diverse grondsoorten en omstandigheden. Bovendien is het systeem GPS/RTK aangestuurd, zodat de meststoffen plaatsspecifiek en zonder overlapping kunnen worden toegediend, ook in de rij. Er kan wel precies worden gedoseerd, maar met één meststof en niet met een cocktail van meststoffen.
Het gaat om een systeem waarmee kleine hoeveelheden kunstmeststoffen per ha precies kunnen worden toegediend; vanaf 500 liter per ha.
Het systeem verhoogt de efficiëntie van de meststoffen en de kwantiteit en kwaliteit van de gewasproductie .
Er komen ook steeds meer vloeibare reststromen met kunstmest beschikbaar, zoals bijvoorbeeld zwavelzure ammoniak in oplossing afkomstig uit luchtwassers en producten uit de verwerking van runder- of varkensdrijfmest, zoals mineralenconcentraat. Het systeem is zodanig opgezet dat ook deze circulaire reststromen goed kunnen worden toegediend. Dit systeem van precisiebemesting faciliteert het gebruik van reststromen vanwege de erbij gehanteerde precisie-plaatsingstechniek in de wortelzone, die er een belangrijk kenmerk van is.

Een dergelijke wijze van toediening van stikstofhoudende kunstmeststoffen sluit daarom goed aan bij de definitie van precisiebemesting, zoals gegeven door het Netwerk Smart Fertilization: “Precisiebemesting is het emissiearm plaatsen van organische of anorganische plantenvoeding , al dan niet gecombineerd, in de wortelzone van gewassen met grote nauwkeurigheid qua vorm, tijdstip en dosering, resulterend in de beoogde opname met minimale verliezen”.
De innovatieve spuitmachine-opbouw, het Danfoil injection multi dose 2000, maakt een precieze dosering van de betreffende chemische stof mogelijk tussen de tank en de spuitdop. Alleen schoon water wordt in de tank gebruikt voor snelle en eenvoudige reiniging. Alleen een bepaalde volume van de vereiste chemische stof zal worden gemengd, waardoor alle resterende volume wordt geëlimineerd. Verschillende combinaties van chemicaliën kunnen tijdens de injectie worden gebruikt. Verwarmd water voor reiniging zorgt voor een optimale reiniging van de leidingen, zodat er geen restvloeistof achterblijft.
De systemen dragen bij aan het verder sluiten van kringlopen, het terugdringen van emissies naar het water, zowel naar het grond- als het oppervlaktewater, en aan de doelstellingen van het Sectorconvenant Schoon en Zuinig, waarbij het ook gaat om vermindering van de uitstoot van broeikasgassen(artikel 7.5, lid 1 en lid 6 ).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OIJEN
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2020-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
A.J.F.M. van Erp-van Oort
Adres:
Bernardweg 39 OIJEN
OIJEN
Nederland
Partner(s):
A.J.F.M. van Erp-van Oort

Financiering

EU (ELFPO)
€ 83.537
Totaal privaat:
€ 125.306
Totale subsidiabele kosten:
€ 208.843

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier