Indoor Strawberry Nurseries (ISN Van Meer)

Dit project is opgestart als gevolg van de signalering van een aantal problemen welke zich voordoen in de traditionele aardbeienteelt en de kansen die er zijn met nieuwe innovatieve technieken. Deze problemen hebben ertoe geleid dat startend ondernemer Robert van Meer (Indoor Strawberry Nurseries (ISN) van Meer B.V.) is gekomen met het idee om aardbeien te gaan telen in een volledig geconditioneerde ruimte met kunstmatig licht.

Een probleem van de sector is dat vraag en aanbod van het product niet goed op elkaar aansluit. Dit komt doordat de klimatologische omstandigheden van grote invloed zijn op de groei en dus het aanbod van de aardbei. Met de huidige systemen kan hier vrijwel niet op worden gestuurd. Daarbij is de aardbei zeer beperkt houdbaar. Wanneer het product na een of twee dagen niet verkocht is, zal het niet meer aan de producteisen van de afnemers voldoen en dus niet geschikt meer zijn voor de verkoop. Een bijkomend probleem is dat in de traditionele teelt van glasaardbeien (aardbeien geteeld in een tuinbouwkas) maar liefst 18,5% van de vruchten misvormd is. Een te hoge plantbelasting is één van de oorzaken welke zorgt voor misvormde vruchten. Dit probleem is niet op te lossen aangezien het klimaat van invloed is op de plantbelasting in zowel de vollegronds- als bedekte teelt. Misvormde aardbeien voldoen niet aan de producteisen, beide problemen leiden tot voedselverspilling en lagere opbrengsten voor de tuinders. Tevens neemt de vraag naar duurzame producten en het maatschappelijk verantwoord ondernemen vanuit de maatschappij gestaag toe, dit biedt kansen voor innovatie technieken waarbij het gebruik van water, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen etc. sterk kan worden gereduceerd.

Om de beschreven problemen in de toekomst te voorkomen en in te kunnen spelen op de groeiende vraag naar duurzamere producten en veranderingen in het levenspatroon is het noodzakelijk om in Nederland (Noord-Brabant) op een andere wijze aardbeien te gaan telen. Startend ondernemer Robert van Meer heeft hiervoor gedurende zijn opleiding Top Klas ondernemen aan HAS Den Bosch proeven en testen gedaan met het telen van aardbeien in een ˜onderzoek klimaatkamer™. Deze ˜onderzoek klimaatkamer™ is speciaal voor dit project middels diverse aanpassingen geschikt gemaakt voor de teelt van aardbeien.

Het telen in een klimaatkamer is niet geheel nieuw en er zijn met dit innovatieve teeltsysteem al diverse proeven en testen gedaan. Echter betreft dit onderzoeksprojecten welke zich richten op met name de teelt van bladgewassen, het systeem wordt hiervoor nog niet op grote schaal in de praktijk toegepast. De teelt van aardbeien in een klimaatkamer is in dat opzicht nog nieuw.

Tijdens de studie heeft Robert van Meer onderzoek gedaan naar het telen van aardbeien in een geconditioneerde ruimte. Hiervoor is op de locatie van Has Den Bosch een eerste onderzoek klimaatkamer gebouwd waarin door Robert van Meer in samen werking met het bedrijf Varipar Distribution proeven en testen zijn gedaan met het telen van aardbeien in een dergelijk teeltsysteem. Momenteel zijn er al een aantal teelten in de klimaatkamer gedaan en de resultaten zijn zeer positief. Het onderzoeksproject heeft aangetoond dat in een dergelijk teeltsysteem aardbeienteelt, met een goede kwaliteit vrucht, mogelijk is. Echter, om het innovatie systeem ook op grotere schaal in de praktijk toe te kunnen passen moet er nog een flinke optimalisatieslag met betrekking tot het systeem plaatsvinden. De doelstelling van dit project is het praktijkrijp maken van het innovatieve aardbeien teeltsysteem voor een meer grootschalige toepassing van de aardbeienteelt in klimaatkamers in Noord-Brabant, Nederland en daarbuiten.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Samenwerking voor innovatie)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
ETTEN-LEUR
Startdatum:
2017-04-14
Einddatum:
2020-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
De Ruwenberg B.V.
Adres:
Liesbosweg 223 ETTEN-LEUR
ETTEN-LEUR
Nederland
Partner(s):
De Ruwenberg B.V.; ISN Van Meer B.V.; Hortimax B.V.; VariPar Distribution B.V.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 295.999
Noord-Brabant:
€ 295.999
Totaal privaat:
€ 878.996
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.470.994

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag