Herstel Langven (mdo001)

Veel vennen in Brabant zijn sterk geëutrofieerd en verzuurd door blootstelling aan jarenlange, hoge stikstofbelasting en verrijking met voedingsstoffen vanuit met name de landbouw. Dit heeft geleid tot sterk begroeide oevers en daardoor tot extra invang van stikstof en ophoping van organisch materiaal op de venbodem. Met name zwak gebufferde vennen zijn gevoelig voor de gevolgen van stikstofdepositie, zo ook het Langven, en herstel is noodzakelijk om de natuurwaarden van het ven te kunnen waarborgen.
Het Langven (mdo001) ligt op de rand van het beekdal van de Graafse Raam tussen de kernen Escharen en Langenboom, in de gemeente Grave. Door hydrologische ingrepen ten behoeve van de landbouw in de omgeving en aanplant van naaldhout in de jaren ’50 op de naastgelegen stuifduinen, is het zuidelijke deel van het ven verland. Uiteindelijk is het begroeid geraakt met wilgenstruweel en is het veen veraard. Herstel naar een zwak gebufferd ven met pioniervegetaties van dwergbiezenverbond is zeer kansrijk, kijkend naar het succesvolle herstel van het noordwestelijk deel (uitgevoerd in 1997).
Doelstelling van dit project is het verwijderen en afvoeren van door stikstofdepositie verrijkte (veraarde) bagger, inclusief het nemen van maatregelen om het ven minder gevoelig te maken voor nieuwe stikstofdepositie uit de landbouw en hiermee gepaard gaande achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen.
Om de doelstelling te bereiken wordt de aanwezige (veraarde) sliblaag in het zuidelijke deel van het Langven verwijderd, evenals het bos en opslag op de oevers (30 meter rondom) om de invang van stikstof te verminderen. Tussen het ven en de aangrenzende landbouwgronden blijft een bossingel behouden als buffer tegen inwaai van meststoffen. De vrijgekomen oever wordt vervolgens oppervlakkig geplagd om zo de voedselrijke bovenlaag te verwijderen. Het naaldbos op het naastgelegen stuifduin wordt omgevormd naar loofbos om verdamping en stikstof invang te beperken. Daarnaast wordt van een drainerende sloot aan de oostzijde de mogelijkheid tot verondiepen onderzocht en zo mogelijk uitgevoerd. Hierdoor wordt lokaal grondwater niet afgevoerd, maar komt dit ten goede aan de toestroom van lokale kwel, waardoor het ven weerbaarder wordt.
Na uitvoering van de maatregelen is er ca. 2 ha ven gebaggerd en geplagd, 2,3 ha bos gedund ten behoeve van omvorming naar loofbos en ca. 340 meter sloot verondiept ten behoeve van het hydrologisch herstel. Dit draagt bij aan het herstel van het Langven (mdo001).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Grave
Startdatum:
2018-07-01
Einddatum:
2021-06-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Gemeente Grave
Adres:
Arnoud van Gelderweg 71 Grave
Grave
Nederland
Partner(s):
Gemeente Grave

Financiering

EU (ELFPO)
€ 117.415
Noord-Brabant:
€ 117.415
Totale subsidiabele kosten:
€ 234.830

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier