Future veal farming

In dit project wil Kalvermesterij Huijben een geheel nieuw stalconcept ontwikkelen voor de blankvleeskalverenhouderij. Dit nieuwe stalconcept richt zich daarbij op het mogelijk maken van een brede uitrol binnen deze sector. Met deze stal willen ze dus een voorbeeldfunctie vervullen. Bij de ontwikkeling van de plannen is rekening met alle aspecten in de volle breedte van de bedrijfsvoering, zoals dierenwelzijn, reductie van emissies als bijvoorbeeld ammoniak, energieverbruik en klimaat.

Welzijnsvriendelijke vloer
Om het dierwelzijn te optimaliseren is gekozen voor een welzijnsvriendelijke vloer, de ComfiFLor C1. Dit is een rubberen vloer met een lichte bolling waardoor vachtvervuiling voorkomen wordt en het voor het kalf prettig is om op te liggen. Hierdoor zijn problemen met het beenwerk en klauwen verleden tijd. Verder krijgt het kalf in deze stal 2 m² ruimte in plaats van de gangbare 1,8 m².

Mest scheiden
Wanneer gekeken wordt naar de reductie van ammoniakuitstoot draagt de welzijnsvloer hier aan bij, maar zeker in combinatie met het systeem in de put. De urine en mest wordt namelijk meteen gescheiden in de put en apart opgevangen. De V-vormige putvloer zorgt er namelijk voor dat de urine naar het middelste punt loopt waar een afvoergoot ligt, deze goot heeft een helling waardoor de urine meteen naar de opslag loopt. In de mestput zelf is een schuif aanwezig die regelmatig de mest verwijdert, de mest wordt geschoven naar een aparte opvang. Dit nieuwe concept zorgt er voor dat er een grote reductie van ammoniak ontstaat met een brongerichte aanpak. Deze brongerichte aanpak zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit in de stal, maar ook buiten de stal verbetert. Als gevolg hiervan zal ook het dierenwelzijn en de diergezondheid verder toenemen maar zal dit ook positieve gevolgen hebben voor de gezondheid van de werknemers op het bedrijf.
De plannen voor de innovatieve kalverstal zijn al dusdanig concreet dat er een proefstalstatus voor dit systeem aangevraagd is. Op dit moment is deze aanvraag in afrondende fase, in het eerste kwartaal van 2019 wordt deze beschikking verwacht.

Mest koelen
Daarbij zijn in de vloer van de put lamellen aanwezig voor de koeling van de mest. Enerzijds koelen deze de mest, anderzijds vangen zei de warmte ook op. Dit sturen van de temperatuur wordt geregeld door lamellen die in de put aanwezig zijn. Voor het koelen van de mest wordt grondwater gebruikt, door deze koeling is de schijnvloer gekoeld wat voor een verdere vermindering van emissies vanuit de kelder zorgt, in de offerte (zie bijlage) is de werking van dit systeem nader uitgewerkt. Voor het koelen van de ingaande lucht in de stal wordt er geïnvesteerd in lamellen. Dit is een lamellenwarmtewisselaar, met deze warmtewisselaar is het mogelijk de lucht voor te verwarmen naar circa 16 graden en de lucht te koelen in warmere tijden. Met dit systeem wordt het klimaat in de stal volledig regelbaar, iets wat zeker positieve gevolgen heeft voor het dierenwelzijn en gezondheid (zie tevens offerte).

Energieneutraal bedrijf
Behalve het opvangen van warmte zodat dit hergebruikt kan gaan worden op het bedrijf wordt er ook geïnvesteerd in zonnepanelen en warmtespiralen. De zonnepanelen gaan zorgen voor de elektriciteit die dit bedrijf nodig heeft, de warmtespiralen/collectoren gaan ook een gedeelte van de warmwater behoefte voor hun rekening nemen. Met deze investering gaat het bedrijf volledig zelfvoorzienend worden met betrekking tot energie en warmte. Het doel is dat het bedrijf energieneutraal gaat worden.

Samenvattend willen de ondernemers met de ontwikkeling van dit nieuwe stalconcept innovaties gaan toepassen met betrekking tot verschillende aspecten. Hiermee kan de beoogde te ontwikkelen stal door de bredere uitrol van innovaties als voorbeeld fungeren voor de agrarische en blankvleeskalveren sector.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Aphen
Startdatum:
1-3-2019
Einddatum:
6-4-2021

Begunstigde:

Adres:
Pastoriehoef 2
Aphen
Nederland
Partner(s):
Kalvermesterij Huijben

Financiering

EU (ELFPO)
€ 125.000
Noord-Brabant:
€ 125.000
Totaal privaat:
€ 877.295
Totale subsidiabele kosten:
€ 1.127.295

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag