Bodemwijzer

Het project heeft als doel de benutting van de mineralen op de agrarische bedrijven te verbeteren (vooral stikstof en fosfaat) bij aanwending van mest, bodembeheer en teelt van het gewas. Door een betere benutting van mineralen nemen de verliezen en emissies naar bodem-, grond- en oppervlaktewater af. De kringlopen die binnen een agrarische bedrijf spelen worden zo meer gesloten.
Ook het verbeteren van de regionale kringloop tussen de bedrijfstakken is een doel. Akkerbouwbedrijven telen voedergewassen en nemen dierlijke mest af. Veebedrijven leveren mest en nemen voer af. Het afstemmen op elkaar wensen vermindert de emissies.
Nieuw is de koolstofkringloop (organische stof). Organische stof in de bodem bindt water, waardoor gronden minder droogtegevoelig worden en de behoefte om te beregenen (en grondwater onttrekking) afneemt. Organische stof bindt mineralen waardoor deze minder snel uitspoelen. Organische stof verbetert de bodemstructuur waardoor gewassen beter groeien en mineralen vastleggen. Kortom; organische stof geeft bodemvruchtbaarheid en bodemleven.
KringloopWijzer

Vanaf 2016 zijn alle melkveehouders verplicht een KringloopWijzer in te vullen. De KringloopWijzer brengt inzicht in de relaties tussen bodem, voer, koe en mest. Momenteel worden de meeste KringloopWijzers ingevuld door de voerleveranciers. Het is de melkveehouder dan vooral te doen om een goed voordeel te behalen. Het is nog geen tool dat gebruikt wordt in het mineralenmanagement.

Daar brengt dit project verandering in. De agrarische ondernemers (dus ook de varkenshouder met maisland en de akkerbouwer) gaan met hun eigen KringloopWijzer aan de slag. Ze krijgen kennis van de beschikbare maatregelen en innovaties , maken een KringloopWijzer voor hun eigen bedrijf, een bodembeheerplanning, voeren deze door op hun eigen bedrijf en evalueren dit het jaar erna. De ondernemers wisselen de opgedane ervaringen van de maatregelen onderling uit en maken elkaar zo enthousiast om nieuwe maatregelen op te pakken.

In het jaarverslag van 2020 komt Pascal Peeters van Peeters Financieel Advies aan het woord. Lees hier het gehele interview

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven) (Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Dorst
Startdatum:
2016-05-15
Einddatum:
2020-03-23

Begunstigde:

Begunstigde:
Peeters Financieel Advies B.V.
Adres:
Groenestraat 18 Dorst
Dorst
Nederland
Partner(s):
Peeters Financieel en Vastgoedadvies

Financiering

EU (ELFPO)
€ 220.635
Totaal privaat:
€ 64.356
Totale subsidiabele kosten:
€ 284.991

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag