Bodem-UP

Het doel van het project ‘Bodem-UP’ is het verbeteren van de bodemkwaliteit bij 800 grondgebruikers (en daarmee minimaal 800 agrarische bedrijven) in Noord-Brabant, met als nevendoelen het verbeteren van de waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater ten aanzien van nutriënten. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht op basis van een concreet Bodem UitvoeringsPlan dat elke deelnemer voor tenminste één van zijn percelen maakt, en waarbij de agrarisch ondernemer gedurende een periode van 3 jaar wordt begeleid in de uitvoering van dit UitvoeringsPlan. Dit gebeurt middels de zogenaamde PDCA-methode (Plan, Do, Check, Act). De aangeboden kennis dragen bij aan een verbetering van de bodemkwaliteit (zowel chemisch, fysisch als biologisch), een geringer grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, minder emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, grond- en oppervlaktewater. De aanname hierbij is dat wanneer dit traject wordt doorlopen voor één perceel, de ervaringen en leerpunten worden meegenomen in het management van de andere percelen binnen de bedrijfsvoering. De kennisoverdracht vindt plaats in klein groepsverband door bij de ondernemer aan de keukentafel aan te schuiven, en de ondernemer zijn/haar buren te laten uitnodigen bij het gesprek. Hiermee wordt een omgeving gecreëerd waarin de ondernemers van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en elkaar kunnen aanspreken. Hiermee wordt invulling gegeven aan de doelstelling om de agrarische ondernemer middels een adviseur bekend te maken met de diverse bestaande projecten/trajecten in zijn/haar omgeving in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2018-10-01
Einddatum:
2021-09-30

Begunstigde:

Begunstigde:
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
Adres:
Onderwijsboulevard 225 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)

Financiering

EU (ELFPO)
€ 499.447
Totaal privaat:
€ 124.862
Totale subsidiabele kosten:
€ 624.309

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag