Bemesting met maten -VOF Wientjes

Binnen het project wordt op het melkveebedrijf van Wientjes VOF een monovergister in combinatie met mestkraker gerealiseerd. Hierdoor kunnen we de mineralenkringlopen van Wientjes VOF en Landbouwbedrijf Peters VOF sluiten door uitwisseling van meststoffen, organische stof en het toepassen van vruchtwisseling.DoelenDoelstelling 1: het toepassen van een innovatieve techniek op ons eigen erf om van dierlijke mest een hoogwaardig samengestelde kunstmest of kunstmestvervanger te producerenDoelstelling 2: via monovergisting een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de ecologische voetafdruk van melkDoelstelling 3: het creëren van samenwerking tussen veehouders en akkerbouwers.Doelstelling 4: het demonstreren (uitrollen) van de techniek en de mogelijkheden van deze manier van mestverwerking aan de rest van de sector.ResultaatHet totaal aan jaarlijks vermeden CO2 equivalenten op ons bedrijf is bij toepassing van deze innovatie 373 ton CO2.275 ton CO2 door energieopwekking uit mest en 78 ton CO2 door vermeden kunstmestgebruik.Als 25% van de 3800 melkveehouders in Brabant deze innovatie adopteren, is er bij gemiddelde bedrijfsomvang van 110 melkkoeien en 75 hectare (inclusief samenwerking) een totale CO2 reductie mogelijk van 177 kton, dit is 13% van de totale CO2 uitstoot van de agrarische sector in Brabant.Fysieke InnovatieDoor de monomestvergister wordt de mest eerst vergist waarmee we elektriciteit produceren. Door de vergisting is er minder methaan emissie uit de mest bij opslag en bij toediening op het veld. Daarnaast zijn de mineralen in de mest minder gebonden aan de organische stof en daardoor beter uit de mest te onttrekken.De vergiste mest wordt gescheiden en daarna wordt de stikstof onttrokken uit de dunne fractie, dit zorgt voor lagere ammoniakemissie. Aan de dunne fractie wordt in een continu proces gebluste kalk (Ca(OH2)) toegevoegd. Hierdoor reageert het ammonium (NH4) tot gasvormig ammoniak (NH3). Deze ammoniak wordt als geconcentreerd gas direct in een luchtwasser geïnjecteerd. De luchtwasser produceert spuiwater dat erkend is als kunstmest en kan afhankelijk van het gekozen zuur en procedé ook kunstmest op maat maken. De CA(OH2) reageert met fosfor (P) in de mest tot herbruikbaar Calciumfosfaat (Ca-PO4). Dit calciumfosfaat is als vaste stof te gebruiken als waardevolle kalk en meststof. Het restant van de dunne fractie is vrijwel (tot 93% haalbaar) vrij van vervluchtigbare stikstof. Dit levert tijdens de opslag en ook bij de bemesting een enorme besparing van ammoniakemissie op. Doordat de stikstof en fosfaat in geconcentreerde fractie van het bedrijf is af te zetten, blijft het gros van het volume met de organische stof aanwezig voor de bemesting.Er is synergie door het integreren van de beiden innovatieve technieken, voordeel bij de vergisting is dat de methaangas wordt verbrand via een WKK, hierbij komt warmte vrij. Deze warmte kunnen we gebruiken om de ammoniak uit de dunne fractie in de mestkraker op te warmen, wat zorgt voor circa 20% meer stikstofonttrekking uit de mest. Om dit integrale resultaat te behalen is het essentieel dat de mestkraker in synergie met de vergisting wordt gebruikt.Het proces gebeurd in een gesloten systeem, waarbij ook de lucht hergebruikt wordt. Zo gaat er geen warmte verloren, is er geen ammoniakemissie en wordt alle methaan verbrand. Dit leidt tot een lagere equivalente CO2 emissie uit de mest, dan wanneer deze via traditionele wijze op het land wordt aangewend en door de energie opwekking en kunstmestproductie hebben we zo extra reductie van CO2 equivalenten.Voordelen ˜Bemesting met Maten™ op een rijtje:- Meerwaarde geven aan product wat nu als restproduct wordt beschouwd;- Energieproductie door mestvergisting;- Minder methaan emissie op bedrijfsniveau;- Op bedrijfsniveau een verlaging van de mestafzet kosten;- Organische stof blijft in de regio;- Vermindering ammoniakemissie op bedrijfsniveau;- Geen aanvoer van kunstmest op de betrokken bedrijven;- Vermindering energieverbruik productie en transport van kunstmest;- Grip op mest markt en onafhankelijk maken van deze markt;De samenstelling van de organische stof, effluent en kunstmest (spuiwater) moet worden afgestemd op de specifieke wensen die de veehouders en akkerbouwers hebben. Onze uitdaging is om uit dierlijke mest producten te produceren die goed zijn af te stemmen op de behoeften van het gewas en makkelijk te doseren zijn voor de veehouder en akkerbouwer waardoor de gewasopbrengst verbetert en de uit- en afspoeling vermindert.De toepassing van dit gehele project zal worden uitgelicht en gedemonstreerd door DLV Advies, zodat de uitrol naar de Brabantse agrarische sector wordt gestimuleerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
OPLOO
Startdatum:
2017-10-01
Einddatum:
2019-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
VOF Wientjes Oploo
Adres:
Deurneseweg 27a OPLOO
OPLOO
Nederland
Partner(s):
VOF Wientjes Oploo

Financiering

EU (ELFPO)
€ 91.600
Noord-Brabant:
€ 91.600
Totaal privaat:
€ 318.021
Totale subsidiabele kosten:
€ 501.221

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag