Bandendrukwisselsysteem (Vrolijk Landbouw V.O.F.)

Het akkerbouwbedrijf Vrolijk Landbouw V.O.F. is gelegen in het Noord-Brabantse Fijnaart. Het bedrijf heeft ongeveer 150 hectare landbouwgrond in eigendom en ongeveer 125 hectare wordt nog bij gepacht. De gronden bestaan overwegend uit rijkere kleigronden met goede kwaliteit producten, goede opbrengsten en zijn ook goed gedraineerd. De hoofdteelt teelt zijn aardappelen, zaaiuien, tarwe, suikerbieten, winterwortelen en knolselderij. Vrolijk Landbouw beschikt over een zeer uitgebreid, jong en up-to-date machinepark. Alle werkzaamheden kunnen in eigen beheer en met grote capaciteit worden uitgevoerd. Duurzaamheid is een thema dat veel aandacht heeft bij Vrolijk Landbouw en vanuit maatschappelijk oogpunt ook steeds meer aandacht krijgt binnen dit bedrijf. Door de groei van de bevolking en de daaruit voortvloeiende toename van woningbouw en natuurontwikkeling, zal het areaal beteelbare grond afnemen. Hierdoor zal vakmanschap en op een duurzame wijze omgaan met de beschikbare landbouwgrond een grotere rol gaan spelen bij de exploitatie van het nog voor de landbouw beschikbare grond areaal. Vakmanschap met betrekking tot grondbewerking, grondbeheer en gewasverzorging heeft een positieve invloed op de grondstructuur, grond- en gewaskwaliteit en de inzet van kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen (o.a. minder emissies). Beregenen als gevolg van droogte, en wateroverlast als gevolg van regenval, wordt hiermee beperkt. Kortom: vakmanschap en gaat ovenwinnen en is nodig om in de toekomst op een milieuvriendelijke wijze te telen. In de afgelopen jaren is hier al fors op ingezet met onder andere door de investering in moderne poot- en oogstmachines en moderne bewaarplaatsen. Met de realisatie van de moderne bewaarloodsen is een enorme stap gezet in de verduurzaming van de bewaring doordat hierdoor veel transport van en naar bewaarplaatsen op afstand wordt vermeden en er sprake is van moderne voorzieningen die veel beter geschikt zijn voor de bewaring van landbouwproducten. De volgende stap die Vrolijk Landbouw wil gaan zetten is gericht op precisiebemesting met vloeibare N-meststoffen, vermindering van de bodembelasting en het op een verantwoorde manier verwerken van reststromen gewasbeschermingsmiddelen zonder schade aan het oppervlaktewater toe te brengen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
NederlandNoord-Brabant
Projectlocatie
Fijnaart
Startdatum:
2019-02-01
Einddatum:
2021-04-01

Begunstigde:

Begunstigde:
Vrolijk Landbouw V.O.F.
Adres:
Boerendijk 29 Fijnaart
Fijnaart
Nederland
Partner(s):
Vrolijk Landbouw V.O.F.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 14.740
Totaal privaat:
€ 22.110
Totale subsidiabele kosten:
€ 36.850

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier