Aanpassing waterhuishouding t.b.v. natuurgebied De Westelijke Langstraat

Brabant heeft 21 unieke natuurgebieden. Daar komen planten en dieren voor die erg zeldzaam zijn. Die gebieden behoren tot de Europese top en zijn daarom aangewezen als Natura 2000-gebied. De Langstraat is een van deze gebieden, is 529 ha groot en ligt in de gemeente Waalwijk. Het landschap van de Langstraat is een oud slagenlandschap met lange smalle percelen, begrensd door elzensingels.

De Langstraat ligt op de ‘Naad van Brabant’, waar zandgronden en klei samenkomen. Dat zorgt voor een bijzondere hydrologische en aardkundige situatie. Eén van de belangrijkste gevolgen is het optreden van kwel. Als gevolg van de bodemgradiënt, veenvorming en kwel behoorde dit gebied tot een halve eeuw geleden tot de rijkste natuurgebieden van Nederland. De belangrijke Natura 2000 habitattypen in het gebied zijn Kranswierwateren, Blauwgraslanden, Trilvenen, Veenmosrietlanden en Kalkmoerassen. Door onder andere bemesting, emissie van verzurende stoffen en verdroging zijn nog maar fragmenten van de vroegere natuurwaarden aanwezig. Het gaat dan om soortenrijke sloot- en verlandingsvegetaties, vochtige schraalgraslanden en bijvoorbeeld elzenbroekbos.

In het gebied zijn maar liefst 50 plant- en diersoorten gevonden die op de Rode Lijst staan (waaronder de kleine en grote modderkruiper). Het Zuiderafwateringskanaal (ZAK) loopt door de Westelijk Langstraat (onderdeel van het PAS gebied Langstraat) en trekt een groot deel van de diepe en ondiepe kwel weg en heeft daarmee een negatief effect op de hydrologie. Herstel van het hydrologisch systeem is de belangrijkste maatregel om de natuurwaarden in het gebied te herstellen. De waterkwantiteit van het gebied moet worden verbeterd om de verdroging tegen te gaan. Dat betekent dat het waterpeil enkele decimeters hoger moet worden. Om dit mogelijk te maken moet het water dat nu door de Westelijke Langstraat via het Zuiderafwateringskanaal afwatert worden omgeleid. Deze omleiding wordt gerealiseerd in het project ‘Aanpassing waterhuishouding Waalwijk ten behoeve van de Langstraat’.

Meer informatie vindt u onder www.brabant.nl/westelijkelangstraat en www.brabantsedelta.nl/aww/

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BREDA
Startdatum:
2017-03-10
Einddatum:
2021-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Waterschap Brabantse Delta
Adres:
Bouvignelaan 5 BREDA
BREDA
Nederland
Partner(s):
Waterschap Brabantse Delta

Financiering

EU (ELFPO)
€ 4.460.000
Noord-Brabant:
€ 4.460.000
Totaal privaat:
€ 1.055.356
Totale subsidiabele kosten:
€ 9.975.356

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag