80 Bunder fase IV – omleiding Zoeksche Loop

De Tachtig Bunder, De Reten & Oude Buisse heide zijn twee natuurgebieden gelegen in de natte natuurparel Turfvaart / Bijloop (zuid) in de gemeente Zundert. Het is een gradiëntrijk heidegebied met droge, vochtige en natte heide, vennen en bossen en is rijk aan bijzondere soorten. Een groot knelpunt voor dit voormalige hoogveenlandschap wordt gevormd door de Zoeksche Loop. Deze diepe watergang met landbouwkundige afwateringsfunctie doorsnijdt het natuurgebied en heeft een sterk verdrogend effect. Dit beperkt de mogelijkheden voor herstel van zeer zeldzame en sterk bedreigde natuurtypen zoals heideveentjes, berkenbroeken en veenmosrijke heide. De potenties in het gebied zijn hoog.

Het doel van het project is het ontwikkelen van hydrologisch herstel in de natte natuurparel Turfvaart / Bijloop (zuid) waardoor er grondwaterstandsverbetering plaatsvindt in gebied van het KRW oppervlaktewaterlichaam Turfvaart. Hydrologisch herstel in de natuurterreinen van De Tachtig Bunder en De Reten draagt bij aan herstel, uitbreiding en verbinding van leefgebieden van prioritaire soorten van heidelandschappen en herstel en ontwikkeling van zwak gebufferde vennen en veenmosrijke natte heide en heideveentjes.

Om de doelstelling te bereiken worden wordt het traject van de Zoeksche Loop dat dwars door de Tachtig Bunder loopt, omgeleid. Aan de zuidzijde van het gebied wordt een nieuw tracé gegraven dat uitloopt in de Turfvaart. Stuwen en pompen op De Tachtig Bunder verliezen hun functie en worden verwijderd of herplaatst naar een nieuwe locatie. Sloten in het gebied worden verondiept of gedempt om water langer in het gebied te houden. In het nieuwe tracé van de Zoeksche Loop wordt doormiddel van dammen en duikers een verbindingszone gecreëerd voor de gladde slang. Hierdoor ontstaat er en verbinding tussen de Tachtig Bunder en de Oude Buisse Heide. De verbindingszone sluit aan op de voormalige landbouwgronden van De Reten. In dit perceel is een laagte aanwezig die wordt ontwikkeld tot een natuurlijke natte laagte.

Na uitvoering van de maatregelen is er op ca. 89 ha hydrologisch herstel in de natte natuurparel uitgevoerd. Dit draagt bij aan de grondwaterstandverbetering van het KRW oppervlaktewaterlichaam NL25_57 Bijloop-Turfvaart. De projectkosten van dit driejarig project zijn begroot op € 707.126,90 excl. BTW. Waterschap Brabantse Delta heeft een financiering van 25% van de projectkosten toegezegd tot een maximaal bedrag van € 176.781,73 excl. BTW. Het project start op 01 juli 2018 en eindigt op 30 december 2020.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Heeze
Startdatum:
2018-07-01
Einddatum:
2020-12-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.
Adres:
Huisvenseweg 14 Heeze
Heeze
Nederland
Partner(s):
Coöperatieve Bosgroep Zuid-Nederland U.A.

Financiering

EU (ELFPO)
€ 349.431
Noord-Brabant:
€ 174.715
Overig:
€ 174.715
Totale subsidiabele kosten:
€ 698.862

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag