Eind 2014 hebben de 12 Nederlandse provincies de Samenwerkingsagenda ondertekend, waarin zij samen met het Ministerie van Economische Zaken, de topsectoren en MKB Nederland afspraken hebben gemaakt over de stroomlijning van het financiële instrumentarium gericht op stimulering van innovatie bij het MKB. Dit heeft ertoe geleid dat de uitvoering van de MIT-regeling zoveel mogelijk is gedecentraliseerd en in 2015 de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland 2015 (MIT Zuid) is verschenen. Ook in 2017 wordt het MIT Zuid in de drie Zuid-Nederlandse provincies uitgevoerd.

Instrumenten

Het MIT Zuid omvat een set van drie financiële instrumenten om de eerste fases van innovatie te stimuleren voor het MKB. Het betreft achtereenvolgens projecten gericht op:

  • Het verkrijgen van een Innovatieadviesdienst
  • Het uitvoeren van een Haalbaarheidsproject
  • Het uitvoeren van een R&D samenwerkingsproject op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

In 2015 zijn in het MIT Zuid 65 Haalbaarheidsprojecten en 38 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd. In 2016 zijn 2 Innovatieadviesprojecten, 72 Haalbaarheidsprojecten en 38 R&D samenwerkingsprojecten goedgekeurd, waarmee het beschikbare budget van ruim 10 miljoen euro volledig is ingezet.

In 2017 is de opzet van de regeling nagenoeg gelijk aan 2016, ook qua budget. De belangrijkste wijziging is dat de maximale subsidie voor Haalbaarheidsprojecten 25.000 euro bedraagt. De volledige tekst van de subsidieregeling MIT Zuid 2017 leest u in de geconsolideerde subsidieregeling.

Openstellingen

De regeling voor de instrumenten Innovatieadvies en Haalbaarheid wordt open gesteld vanaf 11 april om 9.00 uur. De verdeelsystematiek voor de beide genoemde instrumenten is ‘first come, first serve’.

Het instrument R&D samenwerking wordt via een tender open gesteld vanaf 3 juli om 9.00 uur tot en met 7 september om 17.00 uur. Indiening van aanvragen vindt plaats via de digitale webportal van Stimulus Programmamanagement. Voor meer informatie, zie www.stimulus.nl/mit-zuid.

Aanvraagformulieren voor de drie instrumenten zijn hier te vinden.