HCA Groene Waterstof

Aanleiding
Via beroepenveldcommissies staan opleidingen van HZ University of Applied Sciences en Scalda in nauw contact met het beroepenveld waarvoor zij MBO en HBO studenten opleiden. Via lectoraten en practoraten leren de kennisinstellingen doormiddel van praktijkgericht onderzoek met welke innovaties het werkveld bezig is. Zo leren de kennisinstellingen al in een vroeg stadium welke kennis en vaardigheden in de toekomst gevraagd gaan worden. Via het nauwe contact met partijen die actief zijn in de energietransitie zoals Smart Delta Resources, Energy Port Zeeland, Orsted, Eneco en Provincie Zeeland is het belang van de ontwikkeling van de
waterstofeconomie van Zeeland duidelijk geworden. Om de waterstoftransitie in Zeeland mogelijk te maken is naast scholing van nieuwe professionals ook omscholing van de bestaande beroepsbevolking nodig. Dit vraagt een programma van onderwijsontwikkeling, onderzoeksprojecten en fysieke kennisinfrastructuur om de benodigde professionals in Zeeland te kunnen opleiden.

Dit project, de Human Capital Agenda Groene Waterstof vormt de basis van dit programma. Met de projectaanvraag HCA Groene Waterstof willen de kennisinstellingen 8 bestaande MBO opleidingen en 8 bestaande HBO opleidingen met een Big Bang innoveren en betrekken bij de transitie naar groene waterstof. Dat is nodig omdat de ontwikkelingen in de regio snel gaan en Human Capital een bottleneck voor de transitie vormt. Met de projectaanvraag Energy Campus richten de kennisinstellingen zich op de blinde vlekken en wat er nog niet is aan gevraagde Human Capital ontwikkeling, met name LLO.

De kennisinstellingen hebben ervaring met het opzetten van een scholingsprogramma voor de energietransitie. In de afgelopen 5 jaar is in nauwe samenwerking met partijen als Provincie Zeeland, Energy Port Zeeland, Orsted en Eneco een programma opgezet om MBO en HBO studenten op te leiden voor de groeiende offshore windsector in Zeeland. Met groot succes, want zodra de eerste windturbines van de Borsele offshore windparken operationeel werden, studeerden meteen de eerste MBO en HBO windtechnici af bij HZ en Scalda. De publicatie “klimaatbanen energiesysteem” (UWV, 2022) noemt dit als voorbeeld voor de rest van Nederland.

Methode
HCA Groene Waterstof is tot stand gekomen door gesprekken met 8 technische MBO opleidingen, 8 technische HBO opleidingen en vertegenwoordigers van organisaties zoals Provincie Zeeland, Energy Port Zeeland, Smart Delta Resources, DOW Chemical, Orsted, VoltH2 en vele andere organisaties waarvoor de waterstoftransitie belangrijk is. Op basis van deze gesprekken is dit project opgezet.

Doel en doelstelling
HZ en Scalda hebben met HCA Groene Waterstof als doel om in 2026, als de eerste groene waterstoffabrieken in Zeeland operationeel worden, de benodigde MBO en HBO technici in Zeeland af te laten studeren. Hiervoor dienen de bestaande technische MBO en HBO voltijd- en deeltijd opleidingen geïnnoveerd te worden. JTF
Energy Campus richt zich niet op bestaande opleidingen maar op nieuwe opleidingen, maatschappelijke aspecten en LLO.
De doelstellingen van HCA Groene Waterstof zijn om:

  • Voltijd onderwijsmodules te ontwikkelen over groene waterstof voor 8 technische MBO opleidingen en 8 technische HBO opleidingen (WP4).
  • Deeltijd onderwijs modules te ontwikkelen voor BBL en Deeltijd onderwijs van HZ en Scalda zodat bestaande professionals kunnen worden omgeschoold (WP5).
  • Een waterstoflab te ontwikkelen voor praktijkonderwijs en onderzoek (WP6)
  • Een professionaliseringsprogramma voor docenten te ontwikkelen (WP3).
  • Belanghebbenden en omgeving mee te nemen in de Zeeuwse waterstofeconomie. Hiervoor is kennisoverdracht naar (niet-technische) stakeholders nodig om deze maatschappelijke transitie te kunnen begeleiden en voldoende draagvlak in de regio te creëren (WP2).

Betekenis en relevantie voor JTF
Met dit project worden onderwijsprogramma’s gerealiseerd die bijdragen aan een wendbare en weerbare beroepsbevolking in Zeeland doordat de benodigde MBO en HBO professionals voor de waterstoftransitie in samenwerking het bedrijfsleven en de industrie in de regio worden opgeleid en omgeschoold. Hierdoor wordt de Zeeuwse energietransitie optimaal ondersteund met onderwijs, onderzoek en kennisinfrastructuur.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Projectlocatie
Vlissingen
Startdatum:
1/1/2024
Einddatum:
12/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Postbus 364 4380 AJ Vlissingen | Postbus 102 4530 AC Terneuzen
Vlissingen
Nederland
Partner(s):
Stichting HZ University of Applied Sciences | Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi

Financiering

EU (JTF)
€ 1.462.068
Totaal publiek:
€ 1.462.068
Totaal privaat:
€ 1.462.068
Totale subsidiabele kosten:
€ 2.924.136

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek