Green EGCh

West-Brabant kenmerkt zich door een omvangrijke aanwezigheid van de chemie-, agrofood- en energiesector, welke momenteel grotendeels gericht zijn op het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen. Deze sectoren bieden veel werkgelegenheid in de regio. Door de transitie treedt er echter enerzijds banenverlies op in de fossiele industrie en anderzijds wordt er nieuwe kennis en vaardigheden van medewerkers gevraagd wat betreft de groene chemie.

Onderzoek en het opleiden, bijscholen en omscholen van voldoende personeel in de groene chemie zijn noodzakelijke voorwaarden voor het realiseren van de klimaattransitie én om de regionale sociaaleconomische effecten als gevolg van de transitie te ondervangen. Het is zodoende van belang om innovaties in de aansluiting en samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven met betrekking tot de groene chemie te stimuleren en versnellen. Om deze reden intensiveren de onderwijsinstellingen Curio en Avans in het project GreenEGCh de samenwerking met elkaar en het regionale bedrijfsleven. Op die manier beogen zij de arbeidsmarkt in West-Brabant de komende jaren te voorzien van voldoende gekwalificeerde vakmensen, specifiek voor de grondstoffen-, landbouw- en voedsel-, en energietransitie.

Het project GreenEGCh heeft de volgende doelstellingen:
1. Onderzoek doen naar innovaties in de grondstoffen-, landbouw- en voedsel- en energietransitie, om zo de transities in de regio te stimuleren en versnellen.
2. Jongeren opleiden zodat er voldoende en kwalitatieve medewerkers beschikbaar zijn voor de grondstoffen-, landbouw- en voedsel- en energietransitie in West-Brabant.
3. Huidige medewerkers, zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om- en bijscholen (leven lang ontwikkelen) zodat er voldoende en kwalitatieve medewerkers beschikbaar zijn voor de grondstoffen-, landbouw- en voedsel- en energietransitie in West-Brabant.
4. Samenwerking faciliteren tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven in de groene chemie om oplossingen te vinden voor actuele vraagstukken uit de praktijk.

Naast ‘Projectmanagement (WP1)’en ‘Promotie- en publiciteitsactiviteiten’ (WP2) hebben de partners voor dit project de volgende werkpakketten opgesteld:
Werkpakket 3: Verbinden learning communities en uitvoeren praktijkgericht onderzoek. Door middel van het verbinden van learning communities en samenwerking in praktijkgericht onderzoek beogen de partners: het innovatief onderzoek in de regio te versnellen, het onderwijs naar een hoger niveau tillen, de impact voor bedrijven te verhogen en een bijdrage te leveren aan de regionale toekomstgerichte concurrentiekracht.
Werkpakket 4: Het inrichten van hybride leeromgevingen. Door middel van het doorontwikkelen en inrichten van hybride leeromgevingen beogen de partners omgevingen te creëren waarin mbo- en hbostudenten, docenten, onderzoekers en medewerkers van bedrijven samenkomen om te werken, leren, onderzoeken en ervaren (in aansluiting op lecto/practoraten).
Werkpakket 5: Opleiden voor de energietransitie in de groene chemie. Door het ontwikkelen van flexibele opleidingstrajecten beogen de partners: de samenwerking te versterken tussen Curio, Avans, het bedrijfsleven en de overheidsinstanties in het ontwikkelen van onderwijs- en opleidingstrajecten in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en toekomstige medewerkers(studenten) op te leiden en zijinstromers en /werkzoekenden om- en bij te scholen voor de transitie in de groene chemie.

De primaire doelgroepen in dit project omvatten studenten, docenten, werkenden in de fossiele industrie (leven lang ontwikkelen), zij-instromers uit andere sectoren en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om deze doelgroepen te voorzien in hun behoeften, is het doel om een flexibel en op maatgericht opleidingsaanbod te realiseren op basis van individuele scholingsbehoefte en de mogelijk al bestaande kennis/kunde. Wanneer de diverse doelgroepen toekomstbestendiger en duurzamer
inzetbaar zijn in het werkveld, wordt enerzijds hun eigen sociale positie versterkt en anderzijds de economische positie van de regio. Zodoende wordt er een wendbare en weerbare beroepsbevolking gecreëerd.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
West-Noord-Brabant
Projectlocatie
tillburg
Startdatum:
9/1/2023
Einddatum:
8/31/2026

Begunstigde:

Adres:
Professor Cobbenhagenlaan 13 5037 DA Tilburg | Postbus 699 4870 AR Etten-Leur
tillburg
Nederland
Partner(s):
Avans Hogeschool | Curio

Financiering

EU (JTF)
€ 1.766.950
:
€ 1.779.450
Totaal publiek:
€ 3.546.400
Totale subsidiabele kosten:
€ 3.546.400

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek