Energy Campus

De impact van de energietransitie op de energie intensieve-industrie in Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen-Oost is groot – economisch, sociaal, ruimtelijk en milieutechnisch. Naast nieuwe technieken en processen spelen mensen hierin een central rol. Als menskracht (human capital) maar ook als burger of belanghebbende. Zowel de vraag om geschikte menskracht voor als om maatschappelijke betrokkenheid bij de energietransitie zijn cruciaal. Om te voldoen aan deze vraag richten de twee grootste beroepsopleiders van de regio – Scalda (mbo) en HZ (hbo) samen met de Zeeuwse innovatiehub Dockwize het project Energy Campus Zeeland in.

Dit project draagt in belangrijke mate bij aan de doelstellingen van Spoor 3 van het Just Transition Fund en levert grote impact in het COROP gebied Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost. Een wendbaarder en weerbaarder arbeidsmarkt komt enerzijds tot stand doordat de Energy Campus flexibel en innovatief tegemoetkomt aan de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar menskracht vanuit de industrie. Anderzijds door de nadruk op sociale inclusie: de Energy Campus betrekt de Energy Campus actief mensen in hun rol als bewoner of belanghebbende en vergroot betrokkenheid bij, en de energietransitie en de aantrekkingskracht van banen op dit gebied. Energy Campus sluit aan bij de vraag vanuit dit bedrijfsleven, werkt hier nauw mee en sluit nauw aan bij andere initiatieven op dit gebied. Uitgangspunt is dat een toekomstbestendige arbeidsmarkt begint bij innovatiekracht. De activiteiten, processen en productie binnen de chemische industrie ondergaan een transformatie. De Energy Campus gaat een centrale rol spelen in de reductie van de vraag naar personeel, het aantrekken van innovatieve ondernemers, het stimuleren van ondernemerschap en de totstandkoming van maatschappelijke innovatie rondom de energietransitie. Technische, procesmatige en sociale innovaties leiden immers tot een verlaging van de druk op de arbeidsmarkt. Daarnaast voorziet de Energy Campus in gemoderniseerde onderwijsvoorzieningen. Juist binnen de chemische industrie is het nagenoeg onmogelijk om de praktijk te zien en te ervaren vanuit een leer- en ontwikkeldoelstelling. Hiermee is het van om bestaande locaties in het gebied ZV-VO zo te moderniseren dat zij de praktijk zo goed mogelijk simuleren en innovatie mogelijk maken. Binnen deze voorzieningen, en met de praktijk, gaat de Campus
fungeren als kennishub. Vanuit die kennishub, in de moderne faciliteiten, krijgt Leven Lang Ontwikkelen inhoud. Zo komen vraag vanuit het veld, nieuwe onderzoekslijnen en nieuwe opleidingsmodules samen. Niet alleen om (toekomstige) werknemers te scholen, ook om burgers en betrokkenen mee te nemen in
de energietransitie – sociale inclusie.

De Energy Campus stoelt op samenwerking. Primair spelen aanvragers in op de vraag vanuit de industrie om structureel het aanbod aan scholing aan te laten sluiten bij de transities die plaatsvinden. Met de overheden om beleid te vertalen naar actie. Met burgers om ook hen mee te nemen in wat de energietransitie inhoudt en voor hen kan betekenen. Met belangengroepen om het sociaal fundament te verstevigen en het ecologisch plafond te bewaken. Uiteindelijk groeit Energy Campus Zeeland uit tot een publiek-privaat samenwerkingsverband, en daarmee dé learning community die alle partijen verbindt en werkt aan de realisatie van een wendbare en weerbare arbeidsmarkt voor de energietransitie.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
Arbeidsmarkt (Spoor 3)
Regio
Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost
Projectlocatie
Terneuzen
Startdatum:
10/1/2023
Einddatum:
9/30/2026

Begunstigde:

Adres:
Postbus 102 4530 AC Terneuzen | Postbus 364 4380 AJ Vlissingen | Edisonweg 41 4382 NV Vlissingen
Terneuzen
Nederland
Partner(s):
Scalda Stichting voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie / Scalda College voor Welzi | Stichting HZ University of Applied Sciences | Stichting Dockwize

Financiering

EU (JTF)
€ 4.998.213
:
€ 4.644.881
Totaal publiek:
€ 9.643.094
Totaal privaat:
€ 408.677
Totale subsidiabele kosten:
€ 10.051.771

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek