‘SYN-ERGIE’ richt haar pijlen op het verbeteren van goederentransport op de drukke as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL). ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ zorgt voor een naadloze verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven in de biobased economy, een topcluster voor innovatie in de grensregio. Met deze goedkeuring investeert Interreg, inclusief cofinanciering, ruim 4.2 miljoen euro in de grensregio. Hiervan komt 2.1 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Interreg keurde reeds 32 projecten goed waarmee in totaal 82.9 miljoen euro vanuit het EFRO fonds werd geïnvesteerd in de grensregio. Momenteel staat een oproep voor nieuwe projecten opengesteld tot en met 13 januari 2017.

SYN-ERGIE: SYNchromodaliteit & enERGIE

Transport en logistiek vormen belangrijke motoren van de economie in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Wegtransport neemt hiervan het grootste deel in, waardoor de impact van de sector op het milieu groot is aangezien deze nog steeds voor 97% afhankelijk is  van fossiele brandstoffen. ‘SYN-ERGIE’ wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling richting duurzaam goederentransport tussen het oosten en het westen van de grensregio, namelijk de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL).

‘Oost-West Poort’ uit Interreg IV zette de eerste stappen naar een beter goederentransport en toonde aan dat samenwerking tussen bedrijf en transporteur resulteert in efficiënter wegtransport met een hogere beladingsgraad, betere prijsvoorwaarden en een betere service. ‘SYN-ERGIE’ bouwt verder op deze resultaten en legt enerzijds opnieuw de focus op het optimaliseren van de beladingsgraad en anderzijds op de promotie van synchromodaal transport zodat alternatieve transportmodi gangbaar worden. Zo krijgt de markt de nodige duw in de rug om een concurrentieel transportaanbod via spoor, binnenvaart en/of estuaire vaart te realiseren. Verladers, logistieke dienstverleners, terminaloperatoren en andere belangrijke actoren zoals de havenbedrijven worden verder samengebracht. ‘SYN-ERGIE’ toont deze bedrijven de mogelijkheden door middel van een serious game, testpilots, workshops en demonstraties met een clickable demo. Er wordt ook een synchromodale cockpit uitgebouwd, een planningstool waarmee slimme, kostenefficiënte en duurzame logistiek kan worden gerealiseerd.

Thema:  3C  – MILIEU EN HULPBRONNEN – duurzame groei
Op een totaal budget van € 1.254.240,00 levert Interreg een bijdrage van € 627.120,00 (50%)
Projectverantwoordelijke: POM West-Vlaanderen

Grenzeloos Biobased Onderwijs: naadloze verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven

Biobased economy is in de Koepelvisie Delta Region 2030 gekozen als één van de drie topclusters en driver voor innovatie en specialisatie in de Nederlands-Vlaamse Delta Regio. Met de aanwezigheid van een grote agro- en chemische sector, een gunstige geografische ligging en de samenwerking tussen bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden kan de grensregio een unieke voortrekkersrol op zich nemen. Kansen op economische groei, behoud en uitbreiding van werkgelegenheid staan echter onder druk door een tekort aan technisch geschoolde mensen. Zowel de competenties van huidige werknemers in de industrie als onderwijsprogramma’s voor de professionals van morgen schieten nog te kort.

‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ wil het onderwijs beter laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen en specifieke vragen vanuit het bedrijfsleven. Om innovatie in de biobased economy te stimuleren is net daarom samenwerking tussen sectoren en onderwijsdisciplines essentieel. Zo zal de Strategische Projectorganisatie Kempen (SPK) de nodige skills en competenties in beeld brengen van huidige en toekomstige medewerkers die bij bedrijven gevraagd worden. Op die manier kunnen de leemtes in bepaalde lesmodules ingevuld en aangepast worden. Avans Hogeschool creëert een kennisnetwerk en digitaal platform voor onderwijsinstellingen, studenten en bedrijven. Daarnaast komt er een docentenpool voor biobased opleidingen waarbij docenten daadwerkelijk uitgewisseld worden. ROC West-Brabant staat op haar beurt in voor de inventarisatie van alle trainings- en oefenfaciliteiten in de grensregio. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt om bestaande faciliteiten zoals voor algenkweek, insecten, suiker- en bioraffinage te verbeteren. Een shared facility structuur wordt opgezet waar zowel studenten en professionals van elkaars faciliteiten gebruik kunnen maken.

Thema:  4A  – ARBEIDSMOBILITEIT – inclusieve groei
Op een totaal budget van € 2.949.974,41 levert Interreg een bijdrage van € 1.474.987,20 (50%)
Projectverantwoordelijke: Gemeente Dordrecht