Vanaf maandag 17 juli 2017 kunnen ondernemers, verenigingen, organisaties en andere mensen uit de gemeenten rondom de nieuwe N69 een subsidie aanvragen voor projecten gericht op het gebied Grenscorridor N69. Provincie Noord-Brabant heeft besloten om een bedrag van 2.480.000 euro hiervoor beschikbaar te stellen in het kader van het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

LEADER

LEADER ondersteunt bewoners, ondernemers en organisaties bij het uitwerken en uitvoeren van plannen die ‘van onderaf’ komen en bijdragen aan de ontwikkeling van de eigen streek. Een bijzonder kenmerk van LEADER is dat mensen uit de streek zelf bepalen welke projecten een eenmalige subsidie ontvangen. Projecten die kans maken, zijn gericht op verbindingen tussen stad en platteland, voedsel, recreatie, educatie en innovatie. LEADER maakt onderdeel uit van het Europees Plattelands Ontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3).

Grenscorridor N69

De provincie Noord-Brabant heeft het Grenscorridorgebied als LEADER gebied aangewezen. De gebiedsontwikkeling bestaat uit drie onderdelen: de aanleg van een nieuwe weg, lokale maatregelen die daarmee gepaard gaan en investeringen in natuur, water, landbouw, landschap en recreatie. Door deze investeringen gezamenlijk met partners op te pakken is de kans op een succesvolle uitvoering groter. In de Lokale Ontwikkelingsstrategie Grenscorridor N69 (LOS)  staat beschreven hoe de regionale partners dit willen bereiken. Voor meer informatie over het gebied kijkt u op de website http://www.grenscorridorn69.nl/.

LAG

Elk LEADER gebied heeft een Lokale Actie Groep (LAG)  die helpt ideeën om te zetten in goede projecten. De LAG brengt u in contact met andere partners uit het netwerk en beoordeelt of de projecten in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie. Beoordeling zal plaatsvinden op innovatie, initiatief van onderop, draagvlak, meerwaarde voor het gebied, samenwerking, kennisdeling, haalbaarheid en opbrengst.

Aanvragen kunnen ingediend worden van 17 juli 2017 tot en met 16 december 2019. Het subsidiebudget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de (volledige) subsidieaanvragen. De subsidieaanvraag dient volledig te zijn en te voldoen aan de minimale scores op basis van de criteria beschreven in bijlage 10 van de subsidieregeling.

Heeft u een idee voor het gebied? Neem eens contact op met Elly Trommelen, projectsecretaris van de LAG, via telefoonnummer 06-27745046 of e-mail etrommelen@brabant.nl.

Wilt u meer informatie over LEADER en de subsidieregeling? Of wilt u een project indienen? Op de website van www.stimulus.nl/pop-brabant  vindt u alle informatie over de subsidieregeling, zoals de factsheet en het aanvraagformulier.

Logo LEADER