De provincie Noord-Brabant stelt vijf miljoen euro subsidie beschikbaar in het kader van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Drie miljoen euro is bestemd voor landbouwondernemers die investeren in precisiebemesting, beter bodembeheer of wasplaatsen om zo de waterkwaliteit te verbeteren. Twee miljoen euro gaat naar het verplaatsen van landbouwbedrijven die gelegen zijn in het Natuurnetwerk Brabant. Projectaanvragen kunnen ingediend worden vanaf respectievelijk juni en oktober via de webportal van Stimulus Programmamanagement. Medio april is alle informatie beschikbaar op de website www.stimulus.nl/pop-brabant.

Investeringen ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit

Van 4 juni, 9.00 tot en met 16 juli, 17.00 kunnen landbouwondernemers een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit. Er is in totaal € 3 miljoen beschikbaar: € 2 miljoen voor precisiebemesting en beter bodembeheer, € 1 miljoen voor het tegengaan van erfemissies.

Investeringen die in aanmerking komen voor een POP3 subsidie kunt u terugvinden op de investeringslijst die is opgesteld voor deze openstelling. Hierop staan werktuigen en hulpmiddelen die het meest effectief bijdragen aan het verminderen van de stikstof- of fosfaatemissies vanuit landbouwgrond of van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen vanaf het erf.

Vermindering emissies
In het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn dienen de emissies van nutriënten en andere schadelijke stoffen vanuit de landbouw te worden verminderd. Vooral in Noord-Brabant ligt hiervoor een grote opgave omdat deze provincie veel uitspoelingsgevoelige zandgronden en intensieve teelten kent. Van landbouwondernemers in deze gebieden worden extra inspanningen verwacht om hun bedrijfsvoering aan te passen waardoor milieuverliezen afnemen en de efficiëntie van nutriënten toeneemt.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden, -voorwaarden en de investeringslijst leest u op deze pagina.

Bedrijfsverplaatsingen gericht op verbetering van de landbouwinfrastructuur

€ 2 miljoen euro is beschikbaar voor het verplaatsen van landbouwbedrijven, gelegen in het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Dit is in het kader van de POP3-maatregel ‘investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven’. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 oktober 2018 tot 14 januari 2019.

Landbouwbedrijven met minimaal 10 ha landbouwgrond die is aangeduid als nog te realiseren nieuwe natuur in het Natuurnetwerk Brabant (NNB) komen in aanmerking voor de subsidie als ze hun bedrijf willen verplaatsen. De regeling biedt deze bedrijven steun bij het voortzetten van hun bedrijf op een andere locatie in Nederland, door bij te dragen aan investeringen op de nieuwe locatie.

Natuurnetwerk Brabant
Het NNB is een netwerk van natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Ongeveer 90% van het NNB wordt gevormd door bestaande natuurgebieden, zoals de Biesbosch en de Kampina. Maar het netwerk is nog niet compleet. Er ontbreken nog veel gebieden en verbindingen die belangrijk zijn voor dieren en planten. De ontbrekende stukken zijn nu nog vaak in landbouwkundig gebruik. De provincie nodigt andere partijen uit om samen de nog te realiseren nieuwe natuur binnen het Natuurnetwerk Brabant te realiseren. Klik hier voor meer informatie over het Natuurnetwerk Brabant.

Meer informatie over de subsidiemogelijkheden en voorwaarden van de regeling voor bedrijfsverplaatsingen leest u op deze pagina.