Van 1 tot en met 30 april jl. heeft de eerste oproep voor projecten binnen het OPZuid 2014-2020 plaatsgevonden. Er zijn 31 subsidieaanvragen ingediend voor projecten die onder prioriteit 1B1 (Versterking innovatiesysteem) vallen en 72 voor projecten die onder prioriteit 1B2 (Versterking valorisatievermogen MKB) vallen.

Stimulus Programmamanagement heeft alle ingediende projecten beoordeeld op volledigheid en beleidsmatige aansluiting bij het programma. Onvolledige en niet binnen het programma passende subsidieaanvragen zijn direct afgekeurd. De desbetreffende aanvragers zijn hiervan op de hoogte gesteld. Alle volledige en passende aanvragen zijn inmiddels voorgelegd aan een onafhankelijke deskundigencommissie. Deze deskundigencommissie beoordeelt de kwaliteit van de (volledige en passende) aanvragen op basis van de vijf landelijke beoordelingscriteria: de mate waarin het project binnen het programma past, innovativiteit, businesscase, duurzame ontwikkeling en kwaliteit projectplan. De deskundigencommissie formuleert haar advies in de vorm van een kwalitatieve rangschikking voor de verdeling van de subsidie.

Nadat de deskundigencommissie haar beoordeling en ranking afgerond heeft, voert Stimulus in de zomer een financieel technische beschouwing uit op de goedgekeurde projecten. Hierbij toetsen wij of een voor subsidie in aanmerking komende aanvraag voldoet aan de uitvoeringsregeling EFRO 2014-2020, de verordening en onderliggende regelgeving. Deze beschouwing kan van invloed zijn op de hoogte van de toe te kennen subsidie.

Let op: In het kader van deze beschouwing kan de aanvrager per e-mail vragen ontvangen. Wij adviseren u daarom dringend uw bereikbaarheid (en die van mede-aanvragers) goed te regelen tijdens deze periode.

We ronden de financieel-technische beschouwing in de loop van augustus af. Hierna is de definitieve ranking bekend en zullen we overgaan tot subsidieverlening. Subsidieverlening vindt plaats op volgorde van de ranking die de deskundigencommissie aangegeven heeft, waarbij de hoogst gerangschikte aanvragen als eerste voor subsidie in aanmerking komen. Subsidie wordt verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen die hierbinnen vallen, ontvangen van ons een positieve subsidiebeschikking. Subsidieaanvragen die overblijven nadat het subsidieplafond is bereikt, kunnen niet gehonoreerd worden.

Afgekeurde en niet-gehonoreerde subsidieaanvragen ontvangen uiterlijk medio oktober een negatieve beschikking met een uitleg waarom ze afgevallen zijn.