Twee onderdelen van het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (OPZuid) worden opengesteld van 1 tot en met 30 april 2015. Aanvragen dienen uiterlijk op 30 april 2015 volledig te zijn en in het bezit van Stimulus Programmamanagement.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend voor Versterking innovatiesysteem (specifiek doel 1B1, openstelling à € 10 miljoen) en voor Versterking valorisatievermogen MKB-ondernemingen (specifiek doel 1B2, openstelling à € 10 miljoen).

Per openstelling vindt beoordeling en selectie van de aanvragen plaats aan de hand van de volgende stappen:

1. April – 1e helft mei:

Stimulus Programmamanagement beoordeelt de ingediende aanvragen op volledigheid.

NB: aanvullingen na 30 april zijn niet mogelijk en onvolledige aanvragen worden geweigerd (knock-out).

2. Mei – juni:

Stimulus Programmamanagement beoordeelt de volledige aanvragen op beleidsmatige passendheid in het OPZuid-programma. Niet-passende aanvragen ontvangen een afwijzingsbeschikking.

3. Eind juni/begin juli:

De onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de kwaliteit van de (volledige en passende) aanvragen op basis van de vijf landelijke beoordelingscriteria: passendheid programma, innovativiteit, businesscase, duurzame ontwikkeling, kwaliteit projectplan. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, formuleert deze commissie  haar advies in de vorm van een kwalitatieve rangschikking voor de verdeling van de subsidie.

4. Juli – augustus:

Stimulus Programmamanagement voert een financieel technische beschouwing uit. Hierbij wordt beoordeeld of een voor subsidie in aanmerking komende aanvraag voldoet aan de uitvoeringsregeling EFRO 2014-2020, de verordening en onderliggende regelgeving. Deze beschouwing van Stimulus kan van invloed zijn op de hoogte van de toe te kennen subsidie.

NB: In het kader van deze beschouwing kan de aanvrager vragen ontvangen via e-mail. Stimulus Programmamanagement adviseert u daarom dringend uw bereikbaarheid (en die van mede-aanvragers) goed te regelen tijdens deze periode.

5. Augustus:

Voor de projecten binnen het subsidieplafond wordt de financieel-technische beschouwing afgerond, waarna opstelling van de subsidiebeschikking volgt. Subsidieverlening vindt plaats in de volgorde van de rangschikking, waarbij de hoogst gerangschikte aanvragen als eerste voor subsidie in aanmerking komen. Subsidie wordt verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen voor projecten die te laag zijn gerangschikt om voor subsidie in aanmerking te komen, worden geweigerd.