Nieuwe openstelling OPZuid in januari 2017

Het Europese innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZuid) wordt per 9 januari 2017 opnieuw opengesteld. Dit betekent dat bedrijven, kennisinstellingen en steden weer financiering kunnen krijgen voor innovatie. Reden dat deze openstelling zo snel volgt op de vorige, is dat er bij de Zeeuwse, Limburgse en Brabantse ondernemers en steden veel belangstelling blijkt te zijn voor OPZuid subsidie. 

Tijdens de vorige openstelling in het voorjaar van 2016, werden 37 projecten ingediend, met een subsidievraag die het beschikbare budget overschreed. Het Comité van Toezicht en de stuurgroep OPZuid zijn enthousiast over de ingediende projecten, daarin gesteund door het advies van nationale deskundigen. De projecten die destijds afvielen, kunnen binnen de nieuwe openstelling opnieuw ingediend worden. Daarnaast komt het signaal uit het veld dat er ook al weer veel nieuwe projecten in ontwikkeling zijn.

Binnen de nieuwe openstelling kunnen projecten ingediend worden, die bijdragen aan versterking van het innovatiesysteem (investeringsprioriteit 1B1) en de overgang naar een koolstofarme economie (investeringsprioriteit 4F). Voor beide doelstellingen is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Daarnaast wordt het OPZuid gecofinanierd door het Rijk en de drie Zuid-Nederlandse provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

Versterking innovatiesysteem

Een deel van de subsidie is bedoeld voor het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse innovatiesysteem en het stimuleren van open innovatie door middel van bijvoorbeeld living labs en proeftuinen, waarbij in een bestaande context een product of dienst wordt ontwikkeld, getest en in gebruik genomen. Samenwerking staat daarbij centraal. Samenwerking tussen bedrijven, publieke instellingen en eindgebruikers. Maar ook: samenwerking in nieuwe combinaties. Cross-overs tussen de sectoren waar we goed in zijn: chemie, high tech systemen, agrofood, biobased, life sciences & health, maintenance en logistiek. Door te focussen op deze crossovers, ontstaan nieuwe innovatieve kansen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke uitdagingen zoals bijvoorbeeld  voedselzekerheid, schone energie, vergrijzing, klimaatverandering en veiligheid.

Gedeputeerde Bert Pauli, provincie Noord-Brabant is tevreden over de projecten: “We willen bevorderen dat bedrijven ook met partijen buiten hun productieketen werken aan onderzoek en ontwikkeling. Dat lukt: bedrijven en kennisinstellingen die niet eerder samenwerkten, dienen nu gezamenlijk projectvoorstellen in. Die nieuwe bundeling van kennis maakt hen innovatiever. Bovendien vinden zij door de brede samenwerking sneller oplossingen voor de grote opgaven van deze tijd: schoner en slimmer vervoer en voldoende voedsel voor een groeiende bevolking. De Europese gelden komen zo indirect ten goede aan de hele samenleving.”

Twan Beurskens, gedeputeerde van Limburg beaamt dat volmondig: “Een mooi voorbeeld van zo’n cross-over tussen agro en chemie zien we op de Brightlands Chemistry Campus in Geleen en de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Daar innoveren MKB en grote bedrijven samen in proeftuinen op het gebied van bio-aromaten. Die bio-aromaten verminderen straks onze afhankelijkheid van aardolie, leiden tot minder CO2-uitstoot en bieden een winstgevend én duurzaam perspectief voor onze chemische industrie en haar toeleveranciers.”

Overgang naar een koolstofarme economie

Een ander deel van de OPZuid subsidie is gereserveerd voor de slimme uitrol van koolstofarme technologieën in de bebouwde omgeving. Dat wil zeggen: het testen, demonstreren en toepassen van nieuwe technologieën in wijken, steden of regio’s. Daarbij valt te denken aan energiebesparende oplossingen en de implementatie van nieuwe energievormen zoals zonne-energie, windenergie of getijdenenergie.

Een voorbeeld van een goedgekeurd project is bijvoorbeeld ‘Sneller en Beter naar Nul op de Meter’, wat energiebesparende renovaties aan huur én particuliere woningen zal versnellen. Een ander mooi voorbeeld zijn de getijdenenergieprojecten in Zeeland.

Gedeputeerde Ben de Reu, Provincie Zeeland: We hebben in Zeeland met inzet van OPZuid subsidie een aantal getijdenenergieprojecten opgezet zoals de Getijdencentrale in de Oosterschelde en het Tidal Test Centre in de Grevelingen. Momenteel worden diverse nieuwe technieken ontwikkeld die gecombineerd worden met duurzame energieprojecten.  Het Zeeuwse bedrijfsleven ontwikkelt en voert deze projecten uit, en wij ondersteunen hen daar als Provincie in. Al deze projecten samen vormen de aanzet tot het Zeeuwse cluster ‘Energie uit Water’.

Kwaliteit projectaanvragen

Aanvragers kunnen hun project indienen tussen 9 januari en 1 maart 2017 23:59 uur. Er wordt opnieuw gewerkt met een tendersysteem, wat betekent dat projecten onderling vergeleken worden op basis van een aantal criteria. De beoordeling van projecten is naar een hoger niveau getild door een onafhankelijke deskundigencommissie. Een zesje is niet genoeg; alleen de beste projecten worden gehonoreerd. Een belangrijke opmerking van de deskundigen is, dat het niet alleen om de projecten zelf gaat, maar ook wat er daarna gebeurt. Is er een daadwerkelijk marktperspectief? Is er continuïteit als de subsidie wegvalt aan het einde van de projectperiode?

Omdat de lat hoog ligt, kunnen aanvragers terecht bij de provinciale OPZuid contactpersonen en uitvoeringsorganisatie Stimulus Programmamanagement, voor hulp bij het opstellen van een goede businesscase en projectaanvraag. Of het nu gaat om het bespreken van de mogelijkheden en onmogelijkheden, het toetsen van een idee of de beoordeling van concept projectinitiatieven op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Hun contactgegevens zijn hier te vinden.

Belangrijke documenten:

Op zoek naar inspiratie? Kijk dan eens naar de prachtige projecten die al subsidie ontvangen.

bordje open

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier