Dat was de conclusie tijdens een eenmalige gezamenlijke vergadering van de Comités van Toezicht van de Operationeel Programma’s Zuid-Nederland voor de perioden 2007-2013 en 2014-2020 (afgekort tot OP-Zuid 2007-2013 en OPZuid 2014-2020).

Europese subsidieprogramma’s

Beide programma’s zijn Europese subsidieprogramma’s gericht op innovatie en ondernemerschap voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. Het Comité van Toezicht OP-Zuid 2007-2013 onder leiding van commissaris Van de Donk van de provincie Noord-Brabant droeg in de vergadering de resterende taken over aan het Comité van Toezicht OPZuid 2014-2020 dat wordt voorgezeten door gouverneur Bovens van de provincie Limburg. Gedeputeerde Bert Pauli: “De uitstekende resultaten van OP-Zuid over de periode 2007-2013 onderstrepen met kracht het belang van de Europese programma’s voor de economie en de ondernemers”.

Toptechnologische regio

Het doel van OP-Zuid 2007-2013 was het versterken van Zuid-Nederland als toptechnologische regio door de reeds aanwezige sterke vermogens verder te ontwikkelen en zich als kenniseconomie te profileren. Dit is in de afgelopen jaren gerealiseerd door het subsidiëren van meer dan 500 Zuid-Nederlandse MKB’ers in projecten gericht op het stimuleren van onderzoek & ontwikkeling in de private sector (kennis-kunde-kassa). 

Enkele succesvolle projecten zijn “Getijdenenergie uit de Oosterschelde Stormvloedkering,” “Doorontwikkeling van de Campus Food & Health in ’s-Hertogenbosch” (waaronder het Plant Paradise Research Centre van Plantlab) en “Kennisinfrastructuur European Cardiovascular Centre of Excellence” in Maastricht. Daarnaast zijn er verschillende projecten gericht op de ontwikkeling van een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving in de binnensteden van Zuid-Nederland en de ontwikkeling van bedrijfslocaties, waaronder industrieterreinen, gehonoreerd en met goed gevolg afgerond. Klik hier voor een volledig overzicht.

Het programma OP-Zuid 2007-2013 is momenteel in een afrondende fase, aangezien het programma formeel op 31 december 2015 is afgelopen. Het opvolgende programma OPZuid 2014-2020 focust op innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Dit programma is reeds voortvarend van start gegaan door middel van verschillende openstellingen van subsidieregelingen.

Groot succes

Het Comité van Toezicht OP-Zuid 2007-2013 keek terug op een zeer succesvol programma, waarbij vooruit gelopen werd op de eindafrekening die nog bij de Europese Commissie moet worden ingediend. De belangrijkste resultaten op programmaniveau zijn:

  • Het programma OP-Zuid 2007-2013 is geslaagd in haar opzet tot het ondersteunen van innovatie en versterking van de samenwerking in Zuid-Nederland.
  • Uit de voorlopige cijfers blijkt dat OP-Zuid een publieke investeringsimpuls kent van meer dan € 487 miljoen. De totale impuls van het programma bedraagt bijna € 700 miljoen.
  • Het programma kent een uitputting van meer dan 100%: het is de eerste keer dat alle middelen, zijnde € 186 miljoen, die de Europese Commissie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ter beschikking heeft gesteld, ook daadwerkelijk in Zuid-Nederland worden uitgegeven.
  • Uit de laatste controle van de Audit Dienst Rijk op de door de Management Autoriteit Zuid-Nederland bij de Europese Commissie gedeclareerde kosten, bleek een minimale foutfractie van 0,033%. Deze foutfractie is de laagste die bij een Nederlandse Management Autoriteit is geconstateerd en ligt ruim onder de maximaal toegestane foutmarge van 2%.