Transparancy in Shipping Cost and Carbon Footprint | TiSCoCaFo

De logistieke markt is versnipperd met meerdere havens (Rotterdam, Vlissingen, Antwerpen), meerdere modaliteiten en aanbieders (spoor, weg, binnenvaart) met verschillende karakteristieken, aankomst- en vertrekmomenten (schedules), condities en prijzen. Verladers hebben weinig tot geen inzicht in de keten en laten het organiseren van transport over aan expediteurs die zich specialiseren in bepaalde goederenstromen en werken met preferred partners. Door de ondoorzichtigheid van de logistieke markt wordt niet optimaal gebruik gemaakt van de beschikbare capaciteit van infrastructuur en van de vervoerscapaciteit op het spoor en water. Dat genereert onnodige en ongewenste externe, maatschappelijke effecten (emissies, geluid, ruimte).

Een kansrijke doch ingrijpende ontwikkeling voor de bestaande logistieke ketenpartijen is de opkomst van digitale logistieke platformen. De ontwikkeling van data analytics en slimme algoritmes op basis van machine learning maakt geautomatiseerde “decision support” systemen op deze digitale platformen beschikbaar voor de markt. Hierdoor wordt het voor verladers mogelijk om zelf beslissingen te nemen vanwege een toenemende transparantie van de markt.

Binnen het “Transparancy in Shipping Cost and Carbon Footprint | TiSCoCaFo” project hebben de projectpartners HelloContainer, HZ University of Applied Sciences, UC Group en Dacomex zichzelf ten doel gesteld impact te genereren om te komen tot een efficiëntere en schonere afwikkeling van het transport te beginnen binnen Zeeland. Om dit te bereiken worden een tweetal doelen nagestreefd:
• Het ontwikkelen van een proof of concept van een innovatief logistiek online boekings- en transportmanagement platform voor door-to-port-to-port containertransport;
• Het doen van onderzoek naar het opbouwen van kennis en het vergroten van inzicht in de randvoorwaarden en succesfactoren voor ontwikkeling van neutraal online platforms voor boeken, managen en monitoren van logistieke stromen.

De beoogde resultaten van het digitale platform waarmee het voor- en natransport in Zeeland van en naar de zeehavens van containers efficiënter en schoner kan worden uitgevoerd zijn als volgt:
• Het platform biedt exporteurs de mogelijkheid om zelf zonder tussenkomst van een expediteur lading te boeken op achterlandverbindingen en deze zendingen te volgen in het proces en bij te sturen waar nodig via he platform;
• Het platform biedt verladers/gebruikers van het platform inzicht in de CO2-uitstoot die elke optie van het voor- en natransport genereert. Het platform is voor exporteurs openbaar toegankelijk via onafhankelijke partijen;
• Logistieke ketenpartners kunnen digitaal data uitwisselen met het platform direct vanuit hun eigen systemen door gebruik te maken van de nieuwe standaarden van iSHARE en Open Trip Model;
• Het platform is het eerste digitale logistieke platform dat het boeken en managen van transport over meerdere ketenschakels op een onafhankelijke manier voor verladers kan faciliteren;
• Een digitale de uitwisseling van lege containers kan plaatsvinden tussen importeurs en exporteurs, waardoor er minder onnodige transportbewegingen plaatsvinden.

De beoogde resultaten van het onderzoek zijn:
• Praktijkgericht -wetenschappelijk onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de minimaal vereiste randvoorwaarden die partijen stellen in het delen van data via gedigitaliseerde logistieke omgevingen;
• Onafhankelijk onderzoeksrapport dat praktijkervaringen en effecten van de toepassing van iSHARE en Open Trip Model beschrijft en aandachtspunten voor toekomstige implementaties aanreikt.

REACT-EU richt zich op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel en op crisisherstel ten gevolge van de COVID-19 pandemie. Het TiSCoCaFo project draagt bij aan deze doelstellingen van REACT EU door het ontwikkelen van een innovatief logistiek concept dat de logistieke exportketen van containers verder digitaliseert en transparant maakt. Het logistiek concept geeft verladers meer controle over het plannen van de logistieke keten, stimuleert efficiëntie en reduceert energieverbruik en uitstoot van emissies. Dat wordt bereikt omdat beschikbare capaciteit beter wordt benut en anderzijds omdat verladers inzicht krijgen in de duurzaamheid van verschillende transportopties en beter kunnen sturen op duurzame transportopties.

Binnen Zeeland draagt het project bij aan de valorisatie en ontwikkeling van projecten die worden ontsloten binnen het domein van het kennis- en innovatienetwerk Havens en Logistiek, en draagt bij aan de versnelling van innovaties in de containerketens van en naar de Zeeuwse havens van Vlissingen en Terneuzen. Ook voor de Zeeuwse economie zijn er grote voordelen te behalen doordat het aantal vervoersbewegingen kan worden teruggebracht en het vestigingsklimaat voor met name verladers verbeterd. Dit resulteert in een voordeel voor de Zeeuwse verladers op het gebied van efficiëntie, duurzaamheid en ook financieel is het aantrekkelijk. Daarnaast creëert de voorgenomen innovatie hoogwaardige arbeidsplaatsen.

Projectinformatie

Programma:Subprogramma
REACT-EU
Prioriteit
REACT-EU (13)
Regio
Zeeland
Projectlocatie
GOES
Startdatum:
1-9-2021
Einddatum:
29-12-2023

Begunstigde:

Adres:
Smithweg 1-36
GOES
Nederland
Partner(s):
MCD Holding BV

Financiering

EU (EFRO)
€ 293.281
Totaal publiek:
€ 293.281
Totaal privaat:
€ 139.923
Totale subsidiabele kosten:
€ 433.204

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier