PuRE: een nieuwe generatie PlantaaRdige Eiwitten

Op beleidsniveau (mondiaal, Europees, nationaal en regionaal) is inmiddels breed erkend dat er een transitie noodzakelijk is van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten, om in de wereld voedselbehoefte te kunnen voorzien. Alhoewel de consumptie van plantaardige eiwitten en daarmee de markt voor vegetarische producten groeiende is, kan nog niet gesproken worden van een echte doorbaak. De redenen daarvoor zijn onder meer gelegen in het feit dat de huidige generatie vegetarische producten qua voedingswaarde (eiwitsamenstelling, vitamines en ijzergehalte), textuur, smaak en imago, nog onvoldoende uitontwikkeld zijn om te kunnen fungeren als volwaardige vleesvervangers. De samenwerkende partners, BOON- Foodconcepts BV (verder te noemen BOON) en Dutch Quinoa Group BV (verder te noemen DQG), gaan in dit innovatie project een nieuwe generatie volledig plantaardige producten ontwikkelen op basis van bonen en quinoa, die qua eiwitsamenstelling een volwaardige vleesvervanger is en qua textuur en smaak een flinke stap voorwaarts betekent. Ze borduren hiermee onder andere voort op eerder verrichte haalbaarheidsonderzoeken naar productietechnieken en ontwikkeling van nieuwe generatie bonen-producten met verrassende smaken en baanbrekende verschijningsvormen, daarbij sterk rekening houdende met regionale sourcing van ingrediënten.
Bij de ontwikkeling van deze nieuwe generatie volledig plantaardige producten zullen de consumenten in een vroegtijdig stadium in het ontwikkelproces worden betrokken via het Foodlab, dat in nauwe samenwerking met het HAS Consumerlab zal worden ingericht en waarbij volgens Agile principes ontwikkeld wordt. Het vroegtijdig betrekken van consumenten in combinatie met het in kleine stapjes (Agile) ontwikkelen van de nieuwe producten, vergroot de kans op acceptatie door de consumenten. Het project is een voorbeeld van de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het verbinden van een grote maatschappelijke uitdaging op het gebied van voeding, gezondheid, en duurzaamheid enerzijds en economische kansen in termen van werkgelegenheid, bedrijvigheid en toegevoegde waarde anderzijds. Samen met de sterk groeiende markt voor vegetarische producten en de flinke stap voorwaarts die deze nieuwe generatie volledig plantaardige eiwitrijke producten betekent, zal dit project resulteren in een sterke groei voor beide bedrijven.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
'S-HERTOGENBOSCH
Startdatum:
17-09-2018
Einddatum:
11-09-2020

Begunstigde:

Begunstigde:
Dutch Quinoa Group B.V.
Adres:
Helftheuvelweg 11
'S-HERTOGENBOSCH
Nederland
Partner(s):
Dutch Quinoa Group B.V.; BOON-foodconcepts B.V.

Financiering

Rijk:
€ 95.070
Noord-Brabant:
€ 95.070
:
€ 95.070
Totaal publiek:
€ 285.209
Totaal privaat:
€ 353.116
Totale subsidiabele kosten:
€ 638.325

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2022

Bekijk hier