Organische bioreactor: microbiologisch ecosysteem voor de glastuinbouw

In de afgelopen jaren is de vraag naar natuurlijk geproduceerde groenten gestaag gestegen. De consument is kritischer in haar productkeuze en kiest steeds vaker voor een (biologisch) product dat zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen is geproduceerd. De huidige, gangbare glasgroententeelt van o.a. komkommer, tomaat en paprika in Nederland is echter sterk gebonden aan het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming om een hoge fysieke opbrengst per m2 te kunnen realiseren tegen een lage kostprijs. De Nederlandse sector kan daarom niet leveren waar de consument juist steeds meer om vraagt.

Het vooralsnog enige alternatief om aan de groeiende vraag naar gezonde en natuurlijke geproduceerde groenten te voldoen is omschakelen naar een gecertificeerd biologisch teeltsysteem waarmee groenteproducten als biologisch worden aangemerkt. Dit brengt echter vele risico’s met zich mee. De biologische teelt heeft bijvoorbeeld lagere productieniveaus (ca. 60% ten opzichte van gangbare teelt) en een grotere kans op misoogsten door bodemziektes en plagen waar geen goede natuurlijke beschermingsmiddelen voorhanden zijn. Er wordt momenteel in Nederland op 50 hectare (ca. 1‰ van het totale glasareaal) biologisch geteeld, wat direct duidelijk maakt dat er in Nederland weinig perspectief zit in biologisch telen.

Soltech-Solutions BV en Maatschap Keijsers willen daarom een organisch teeltsysteem ontwikkelen wat wel op een intensieve schaal en zonder het gebruik van kunstmest en chemische gewasbescherming nagenoeg dezelfde fysieke opbrengsten van groenten per m2 kan realiseren.

Soil-Tech Solutions heeft recentelijk in samenwerking met Maatschap Keijsers een haalbaarheidstraject afgerond waarin met succes een organische bioreactor prototype is ontworpen en een proof-of-concept model is gerealiseerd. De technische resultaten van de haalbaarheidsstudie en het proof-of-concept model zijn positief. Middels een microbiologisch ecosysteem is het haalbaar om een nutriënten stroom te realiseren, welke gemakkelijk door de plant kan worden opgenomen en benut voor de groei. Binnen onderhavig project zullen Soil-Tech Solutions en Maatschap Keijsers daarom alle componenten van de organische bioreactor ontwikkelen en samenbrengen tot een compleet organisch teeltsysteem. De organische bioreactor zal op basis van de dagelijkse voedingsbehoefte van de plant, een organische stroom omzetten in een voor de plant gemakkelijk op te nemen nutriëntenstroom. De organische bioreactor kan na uitvoering van onderhavig project direct vermarkt worden in de Nederlandse glastuinbouw voor de teelt van komkommer, tomaat en paprika.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
BIEZENMORTEL
Startdatum:
08-09-2017
Einddatum:
31-08-2019

Begunstigde:

Begunstigde:
Soil-Tech Solutions BV
Adres:
Biezenmortelsestraat 57
BIEZENMORTEL
Nederland
Partner(s):
Soil-Tech Solutions BV; Maatschap Keijsers

Financiering

Rijk:
€ 66.618
Noord-Brabant:
€ 66.618
:
€ 66.618
Totaal publiek:
€ 199.854
Totaal privaat:
€ 247.439
Totale subsidiabele kosten:
€ 447.293

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag