Opheffen blokkades in de keten van te renoveren thermisch verzinkte materialen

Renovatie van thermisch verzinkte materialen wordt al jaren toegepast en is geen onbekende techniek. Arrosso heeft er jaren aan gewerkt om renovatie van thermisch verzinkte geleiderail te industrialiseren en techniek te ontwikkelen waarbij aangetoond wordt dat gerenoveerde geleiderail ook op veiligheidsgebied aan dezelfde eisen voldoet als nieuwe geleiderail. De door Arrosso gehanteerde werkwijze is door Kiwa gecertificeerd waardoor de gerenoveerde geleiderail de CE markering mag dragen.

Deze CE-markering is van groot belang voor Rijkswaterstaat en andere overheden en hun doelstelling in 2030 volledig circulair te worden. Onderdeel van de circulariteit van RWS is het renoveren van zoveel mogelijk geleiderail en deze met CE-markering terugplaatsen langs de openbare weg. Om echter de gevraagde jaarlijkse hoeveelheid geleiderail en andere verzinkte materialen te kunnen renoveren is een verdergaande aanpassing in de renovatieketen noodzakelijk om de volgende redenen:

  • Het ontzinken en opnieuw verzinken van hoeveelheden hoger dan 1.500 ton per jaar roept problemen op in het proces van ontzinken en opnieuw verzinken. De verzinkerij krijgt dan te maken met significante achteruitgang van de kwaliteit van haar proces.
  • Het ontzinken in zoutzuur heeft een aantasting van gebruikte hulpmiddelen, machines en gebouw tot gevolg, in hoge mate gerelateerd aan de hoeveelheid te renoveren materiaal.
  • Bij het ontzinken komt zinkhoudend zoutzuur vrij. Dit zinkhoudend zoutzuur kan in het buitenland (Duitsland, België, Frankrijk) worden gerecycled waarbij uit ervaring is gebleken dat de verwerkingscapaciteit momenteel ontoereikend is en bij het proces onnodig afval ontstaat dat gestort of verbrand wordt. Zonder mogelijkheid om het zinkhoudend zoutzuur af te zetten kan een verzinkerij geen producten ontzinken.
  • Als een verzinkerij niet kan ontzinken dan kan Arrosso geen geleiderail en andere bouwconstructies renoveren.

Indien de beperkte afzetmogelijkheid van zinkhoudend zoutzuur de oorzaak is van de stagnatie in het renoveren dan heeft een andere verzinkerij kiezen geen voordelen omdat ook zij kampen met de beperkte afvoermogelijkheid van zinkhoudend zoutzuur. Als onderdeel van de keten wil Arrosso de mogelijkheid onderzoeken om zelf het vrijkomende zinkhoudende zoutzuur met minimalisering van de hoeveelheid vrijkomend afval(slib) te gaan verwerken, hiermee de capaciteit te vergroten en de afzetmogelijkheid voor verzinkerijen te garanderen.

Het uiteindelijke doel van dit project is om in de toekomst op grote schaal verzinkt metaalafval te recyclen om bij te dragen aan de circulaire ambities en grondstoffengebruik te reduceren. Om dit te kunnen realiseren is het doel van het samenwerkingsproject het proces van ontzinken op basis van zoutzuur optimaliseren en obstakels in de keten van het ontzinken en opnieuw verzinken bij verzinkerijen wegnemen om dit proces op grote schaal te kunnen toepassen. Dit vereist industrieel onderzoek naar het verhogen van de capaciteit, het oplossen van (onderhouds-)problematiek en de milieuvriendelijke verwerking van vrijkomende restproducten.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
NEDERWEERT
Startdatum:
11-9-2020
Einddatum:
10-4-2022

Begunstigde:

Adres:
Meijbaan 8
NEDERWEERT
Nederland
Partner(s):
V.H.G.C. ARROSSO B.V.; Verzinkerij van Aert

Financiering

Rijk:
€ 99.890
Limburg:
€ 99.890
Overig:
€ 99.890
Totaal publiek:
€ 299.670
Totaal privaat:
€ 371.020
Totale subsidiabele kosten:
€ 670.690

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag