Biotechnologie als Oplossing voor Agrarisch Stikstofprobleem (BOAS)

Voor alle sectoren zorgt de landbouw voor de meeste stikstofdepositie, namelijk 46%. Grote hoeveelheden reactieve stikstoffen in de lucht en in de bodem brengen schade toe aan mens en milieu. Zowel overheid als de veehouders zijn het eens dat het stikstofprobleem bij de veehouders moet worden opgelost bij de bron, door in de stal de mestfractie te scheiden in dunne en dikke fractie. Voor deze scheiding bestaan verschillende systemen zoals centrifuge, vijzelpers, zeefbandpers of stalvloeren.

Dikke mestfractie wordt gebruikt bij bijvoorbeeld het opwekken van bio-energie. Het probleem is de resterende dunne fractie. Deze fractie is nog steeds relatief dik en zorgt voor veel stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak in de stal en bij het aanwenden op het land. Om deze emissie van ammoniak te reduceren wordt momenteel veel gekozen voor het verdunnen van de mest in de stal (zoals een humaan toilet). Een nadeel is de forse toename van het mestvolume. De bodem en de planten kunnen deze hoeveelheid stikstof niet verwerken en dus verslechterd de bodemkwaliteit. Het exporteren van de mest (90% water) is simpelweg te duur en dus ook geen oplossing.

CleanAllAir (ontwikkelaar/producent van luchtwassers) en Innovatiepark De Vlier (een samenwerkingsverband van varkensboeren) willen het probleem betreffende de dunne mestfractie oplossen door de mestfractie bij de bron (de varkensstal) vrij te maken van stikstofverbindingen met een nieuw te ontwikkelen microbiologisch proces. Het proces zal uniek zijn door gepatenteerde biotechnologie, die zorgt ervoor dat bij deze biotechnische oplossing niet gewerkt hoeft te worden met nitrificerende bacteriën, waardoor een sluitende massabalans mogelijk is (geen reststromen). De reststromen van BOAS zijn (1) water dat weer gebruikt wordt om mest te spoelen/verdunnen of geloosd kan worden op het land voor het tegengaan van verdroging, (2) kaliumconcentraat dat verkocht wordt als natuurlijke bodemverbeteraar/kunstmestvervanger.

Dit project sluit voornamelijk aan bij de topsector AgriFood, Missie A, Kringlooplandbouw. Meer specifiek innovatiethema 1.1: Vermindering van de stikstofdepositie op kwetsbare natuur, betere, circulaire benutting van nutriënten en water. Binnen het project wordt een cross-over gemaakt tussen de topsectoren AgriFood en Chemie & Biobased. Deze cross-over is essentieel voor het doen laten slagen van het project.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
R&D samenwerking (R&D)
Regio
Limburg
Projectlocatie
WEERT
Startdatum:
1-1-2021
Einddatum:
30-6-2022

Begunstigde:

Adres:
Graafschap Hornelaan 163
WEERT
Nederland
Partner(s):
CleanAllair B.V.; Stichting Innovatiepark De Vlier

Financiering

Rijk:
€ 45.412
Noord-Brabant:
€ 19.425
Limburg:
€ 25.988
Overig:
€ 45.412
Totaal publiek:
€ 136.238
Totaal privaat:
€ 168.675
Totale subsidiabele kosten:
€ 304.912

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag