PAS-Herstelmaatregelen Meerven ”Verwerving en inrichting”.

Strabrechtse heide en Beuven is aangewezen als Natura2000, Natte Natuurparel en PAS-gebied. Het gebied ligt in de gemeenten Heeze en Someren. Aan de noordzijde van het gebied ligt Natte Natuurparel Sang en Goorkens op de grens van gemeente Geldrop-Mierlo en Someren. De snelweg A67 scheidt de beide gebieden op maaiveldniveau maar hydrologisch zijn de gebieden direct aan elkaar verbonden door middel van de Goorloop en de Vleutloop en de grondwaterstromingen.
Ten oosten van het gebied Strabrechtse heide en Beuven bevindt zich landbouwenclave ’t Meerven, gemeente Someren. Zoals de naam doet vermoeden ligt deze landbouwenclave in een drooggelegd en in cultuur gebracht voormalig ven en is ca. 100 hectare groot. Dit voormalig ven wordt onderbemalen wat sterk drainerend werkt op zowel het gebied Strabrechtse Heide en Beuven als Sang en Goorkens. Hierdoor worden de doelstellingen van het N2000 gebied en de Natte Natuurparel negatief beïnvloed.
In 2012 is in het kader van de GGOR door Royal HASKoning een hydrologische studie uitgevoerd voor de gebieden Strabrechtse Heide en Sang en Goorkens (Vermue ,2012). In deze studie is gekeken naar de mate van verdroging en vermesting in het gebied en de mogelijke maatregelen die deze verdroging en stikstofinvloeden kunnen verminderen. Onderstaand zijn deze maatregelen in afnemende impact benoemd:
• Het omvormen van naald- naar loofbos
• Het verminderen van de ontwatering op de heide.
• Het ongedaan maken van de onderbemalingen
• Verondiepen van de Rielloop en de Witte Loop
• Peilverhoging van de Kleine Dommel
• Het verondiepen/omleggen van waterlopen en het (her)meanderen van de grotere waterlopen
• Het stopzetten van de drink- en industriewaterwinningen en het stopzetten van de
beregeningsonttrekkingen
Tijdens het project “Uitvoering maatregelen verdrogingsbestrijding Strabrechtse Heide” wat door Waterschap De Dommel is uitgevoerd, zijn een groot deel van de maatregelen hiervan uitgevoerd. Maatregelen die niet zijn uitgevoerd staan hieronder vermeld. Enkel maatregelen worden vertraagd uitgevoerd. Een enkele maatregel wordt helemaal niet uitgevoerd vanwege een te kleine effect.

• Het ongedaan maken van de onderbemalingen is in PAS en hydrologisch opzicht een
effectieve maatregel. De kosten voor de maatregel zijn echter hoog. Bovendien is de
maatregel zeer lastig te realiseren omdat de gronden nog niet verworven zijn en
omdat zowel het Peelven als het Meerven geen deel uit maken van de Ecologische
Hoofdstructuur. Deze maatregel wacht op de juiste impuls.

• Peilverhoging van de Kleine Dommel leidt tot een toename van kwel in het dal van
de Kleine Dommel, maar heeft (zonder aanvullende maatregelen in de
detailontwatering op de oostflank van het dal van de Kleine Dommel) nauwelijks
invloed op het grondwaterregime van de Strabrechtse Heide. Sinds 2013 is door Waterschap De Dommel gewerkt aan de projectvoorbereiding hiervan. In 2017 zal het project worden uitgevoerd.

• Het verondiepen/omleggen van waterlopen en het (her)meanderen van de grotere
waterlopen zijn de meest effectieve maatregelen om het grondwaterregime van
Sang en Goorkens weer op orde te krijgen. De doelrealisatie wordt bij beide
maatregelen vooral in het noordelijke deel van de natte natuurparel sterk verhoogd.
In de rest van de natte natuurparel wordt het soms plaatselijk te nat voor de wat
drogere doeltypen. Hier is wellicht een iets natter type te realiseren.
Waterschap Aa en Maas bereidt momenteel een projectplan voor om tot uitvoering van deze maatregelen te komen.

• Het stopzetten van de drink- en industriewaterwinningen en het stopzetten van de
beregeningsonttrekkingen hebben nauwelijks effect op de grondwaterstanden en de
kwel binnen de natte natuurparels Strabrechtse Heide en Sang en Goorkens. Deze maatregel zal daarom niet worden uitgevoerd.

Zoals hierboven is aangegeven is het ongedaan maken van de onderbemaling van het Peelven en het Meerven nog niet uitgevoerd. De belangrijkste reden is grondpositie.
Op het Meerven blijken gronden beschikbaar te komen omdat agrariërs willen stoppen met hun bedrijfsvoering. Het gaat hier over de verwering van ca. 50 Ha landbouwgrond door het GOB. Door uitruiling van gronden kunnen de hogere percelen in landbouwkundig gebruik blijven. De lagere percelen komen dan vrij. Door het stoppen van de onderbemaling kunnen deze lagere percelen van agrarisch gebruikt teruggevormd worden naar het voormalige venkarakter. De voedselrijke bouwvoor zal worden verwijderd en daarmee veel stikstof en fosfaat. De lage percelen zullen vernat worden om de drainerende grondwaterstromen vanuit het Beuvencomplex te verminderen en de grondwateraanvulling richting Sang en Goorkens te stimuleren. Detailontwatering zal worden gedempt om de hydrologische effecten te versterken en de denitrificatie-processen op gang te brengen. Denitrificatie zorgt ervoor dat ammonium en nitraat als N2-gas terug komt in de atmosfeer.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Herstel- en inrichtingsmaatregelen natuur en biodiversiteit) (Niet-productieve investeringen in PAS-herstelmaatregelen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Someren
Startdatum:
2018-09-01
Einddatum:
2021-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
Gemeente Someren
Adres:
Wilhelminaplein 1 Someren
Someren
Nederland
Partner(s):
Gemeente Someren

Financiering

EU (ELFPO)
€ 2.283.892
Noord-Brabant:
€ 2.283.892
Totale subsidiabele kosten:
€ 4.567.785

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag