Natuurlijk boeren in het Keersop Beekdal

Modernisering Veehouderij (Natuurboerderij)
Innoveren om te komen tot een emissie arm stalsysteem en een nieuw verdienmodel!

Een sterke veehouderij en Brabant zijn al jarenlang met elkaar verbonden. De provincie Noord Brabant ziet echter de noodzaak om een vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt, onder andere in gang gezet met de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood, versneld door te voeren. Die versnelling is om een aantal redenen nodig. Waardevolle natuurgebieden lijden onder de uitstoot van ammoniak. Zonder ingrijpen gaat de karakteristieke Brabantse natuur verloren. Daarnaast maken Brabanders zich zorgen om de effecten die de veehouderij heeft op de kwaliteit van hun woon- en leefomgeving (o.a. gezondheid). Om dit te realiseren richt het beleid van de provincie zich op een Brabantse veehouderij die zich ontwikkelt naar een maatschappelijk gewaardeerde, slimme, duurzame, renderende sector in harmonie met haar omgeving.

De familie van den Boomen wil het huidige traditionele veebedrijf omzetten naar biologisch vleesvee bedrijf met natuurontwikkeling. De totale insteek van het nieuwe bedrijfsconcept is:

• Emissie reduceren ammoniak
• Verbeteren van de waterkwaliteit
• Toename biodiversiteit
• Sluiten van Kringlopen op bedrijfs- en gebiedsniveau
• Nieuw verdienmodel

Vermesting zorgt voor uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. Door de bodemstructuur en het bodemleven te verbeteren worden mineralen (lees nutriënten) beter vastgehouden. Door het toepassen van huidige huisvestigingssystemen ontstaat veel ammoniak en fijnstof. Het streven is om te komen tot een landbouw met lage emissies en een nieuw verdienmodel. Het verdienmodel voor de boeren staat onder druk door enerzijds stimuleren van de productiviteit en anderzijds door het wegvallen van subsidies voor land- en tuinbouw. Daarnaast is de boer afhankelijk van andere partijen in de keten voor zijn opbrengstprijs. Daarom is het noodzakelijk om direct contact te zoeken met de consument om een eerlijke prijs voor het product te kunnen ontvangen

Natuur- en waterdoelen
Een belangrijk doel in het kader van gebiedsontwikkeling N69 (o.a. aanleg nieuwe weg) is de ontwikkeling van nieuwe natuur. Dit omdat het leefklimaat onder druk staat door aanleg van deze weg. Daarnaast worden de gestelde doelen in de Kaderrichtlijn water niet gehaald (te veel uitspoeling nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen). Een belangrijk ander doel in dit project is het verhogen van de biodiversiteit en het sluiten van natuurlijke kringlopen.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
Westerhoven
Startdatum:
2018-09-10
Einddatum:
2020-09-10

Begunstigde:

Begunstigde:
Mts van den Boomen
Adres:
loveren 9 Westerhoven
Westerhoven
Nederland
Partner(s):
Mts van den Boomen

Financiering

EU (ELFPO)
€ 111.766
Noord-Brabant:
€ 111.766
Zeeland:
€ 0
Limburg:
€ 0
Overig:
€ 0
Totaal publiek:
€ 223.532
Totaal privaat:
€ 335.298
Totale subsidiabele kosten:
€ 558.830

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag