Alternatieve verdienmodellen

Hoe vinden we de kortste weg van boer naar bord? Hoe herstellen we de relatie tussen boer en consument. Dat is een vraag die steeds vaker gesteld wordt. Een groot aantal ondernemers in de agrarische sector is op zoek naar alternatieve verdienmodellen. Er is een beweging gaande waarbij de midden categorie boeren kleiner wordt: men kiest of de richting van ‘grootschalig boeren voor de wereldmarkt’ of kiest voor een stap richting de lokale afzetmarkt en zoekt een niche op.

Oorspronkelijk is ketenverkorting (kortere afstand tussen producent en consument) ontstaan uit een landbouwproductiemodel dat tot het uiterste gedreven was wat de rentabiliteits- en productiviteitslogica betreft en heeft geleid tot de afdrijvingen die we kennen: impact op het milieu, schaalvergroting, lage bezoldiging van de producenten enz. De laatste jaren zet de voedselsector in op het herstel van de relatie van de consument met zijn voedsel, en daarmee met de producent. Producenten zetten in op een verduurzaming van hun landbouw om zich zo te onderscheiden. Via de huidige afzetkanalen worden zij echter niet voor deze extra inspanningen beloond, daarom gaan zij op zoek naar alternatieve modellen. Er ontstaan nieuwe verdienmodellen met daarbij een duidelijke sociale component. Rechtstreekse verkoop van producent naar consument (korte ketens); stadslandbouw, buurtmoestuinen en schooltuinen; inzet van zorg op de boerderij (arbeid, inkomsten). Maar ook het ontwikkelen van onderscheidende producten, biologisch boeren, boeren geïntegreerd in de natuur, energietransitie en duurzaamheidsmaatregelen op het erf.

Veel ondernemers in de agrofood staan aan het begin van deze transitie of zijn voorloper in deze transitie en hebben reeds een slag gemaakt. Zij willen aan de slag met een nieuw te ontwikkelen verdienmodel, maar hebben hierover nog veel vragen. Andere ondernemers willen hun nieuwe verdienmodel door ontwikkelen en verbeteren. Er is behoefte aan het delen van kennis binnen de sector: tussen ondernemers, kennisinstellingen en andere organisaties. Om zo zelf ook aan de slag te kunnen zonder het wiel opnieuw te hoeven uitvinden.

Dit project heeft tot doel om ondernemers te ondersteunen in hun (door)ontwikkeling van/naar een alternatief verdienmodel. Dit kunnen ondernemers zijn over de gehele sector, niet afhankelijk van in welke specifieke tak ze op dit moment actief zijn. De focus van het project lig op nieuwe, alternatieve verdienmodellen in korte ketens en productontwikkeling, multifunctionele landbouw (zorg, recreatie, kinderopvang, boerderijwinkels) en duurzaamheid (duurzame energie, klimaat, biologische landbouw en natuurinclusieve landbouw). Doel is om binnen de looptijd van het project verschillende fasen met ondernemers te doorlopen: van inspireren naar kennis uitwisselen naar het ondersteunen bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun (nieuwe) bedrijfsmodel.

In drie jaar tijd begeleiden we ondernemers bij hun transitieproces van idee tot uitvoering naar een alternatief verdienmodel in de agrarische sector. Dit kunnen ondernemers zijn die nog in de beginfase staan om te komen tot een nieuw bedrijfsmodel, maar ook ondernemers die al actief zijn met nieuwe verdienmodellen maar deze willen verbeteren. Door middel van een programmatische aanpak opgedeeld in fasen (inspireren – kennisdelen – ondersteuning bij uitvoering bedrijfsmodel) sluit het project aan bij de verschillende stadia waarin ondernemers zich (kunnen) bevinden.

I. Inspireren en demonstreren
Het organiseren van inspiratietours op het gebied van o.a. biologische landbouw, multifunctionele landbouw en energie en klimaat geeft ondernemers een kijkje in elkaars keuken en wat er elders in de sector gebeurd. Met deze tours geven we inzicht in innovaties op bovengenoemde gebieden en kunnen ondernemers die reeds de stap gezet hebben naar een alternatief verdienmodel hun activiteiten demonstreren.

II. Kennis delen en ontwikkelen
In het tweede jaar van het project zal de focus meer liggen op kennisuitwisseling. Door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en studiegroepen gecombineerd met workshops worden ondernemers thematisch met elkaar in verbinding gebracht en uitgedaagd om hun beschikbare kennis met elkaar te delen en toe te passen.

III. Coachen en ondersteunen
In de loop van het tweede jaar gaan we meer de diepte in door het aanbieden van gerichte workshops, trainingen op maat en individuele ondernemerscoaching. Deze zullen doorlopen in het derde jaar.

Projectinformatie

Programma:
Prioriteit
(Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties)
Regio
Noord-Brabant
Projectlocatie
's-Hertogenbosch
Startdatum:
2018-09-01
Einddatum:
2021-08-31

Begunstigde:

Begunstigde:
ZLTO
Adres:
Onderwijsboulevard 225 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Nederland
Partner(s):
ZLTO

Financiering

EU (ELFPO)
€ 245.328
Noord-Brabant:
€ 320.753
Zeeland:
€ 0
Limburg:
€ 0
Overig:
€ 0
Totaal publiek:
€ 566.081
Totaal privaat:
€ 47.240
Totale subsidiabele kosten:
€ 613.321

Statistieken

Totale subsidiale kosten

Totaal publiek

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag