Op donderdag 17 mei 2019 heeft het Comité van Toezicht (CvT) van het OPZuid programma ingestemd met het advies van de Stuurgroep om het programma in juni opnieuw open te stellen voor projectaanvragen binnen het thema bevordering van duurzame energie. Dit betekent dat er tussen 11 juni 09:00 uur en 27 september 17:00 uur aanvragen ingediend kunnen worden.

Wat is het doel van de prioriteit?
Het doel is het stimuleren van innovaties die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. De focus is gericht op de gebouwde omgeving aangezien hier een groot deel van de totale energieconsumptie plaatsvindt. Dit is het gebied dat door aaneengesloten bebouwing een overwegend woon-, werk-, recreatie-, of verblijfsfunctie heeft en daadwerkelijk als zodanig gebruikt wordt.
De prioriteit stimuleert de ‘slimme uitrol (de eerste of vroege toepassing op beperkte schaal in een concrete praktijksituatie)’ van vernieuwing in alle facetten van het energiesysteem waardoor er direct wordt bijgedragen aan energiebesparing of productie van duurzame energie. Het gaat om het demonstratie effect van deze slimme uitrol, dat mede de basis moet leggen voor een grootschalige uitrol van innovaties waarmee duurzame energie binnen bereik komt.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving. Demonstratielocaties kunnen plaatsvinden bij faciliterende partijen als woningcorporaties, gemeenten en bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn woonwijken, gebouwen die geen woonbestemming hebben, recreatieparken en bedrijfsterreinen.

Welke projecten kunnen in aanmerking komen voor subsidie?
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing in de gebouwde omgeving.De projecten dienen als wegbereider en aanjager van een grootschalige toepassing in een later stadium.

Hoeveel subsidie is er beschikbaar?
De beschikbare EFRO-subsidie bedraagt 8 miljoen euro. Het EFRO-subsidiepercentage per project is maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van 1,5 miljoen euro.

Op basis waarvan worden projecten geselecteerd?
Alle OPZuid-openstellingen volgen een zogenaamde tenderprocedure. Dit houdt in dat na afloop van de aanvraagperiode gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist, op grond van een onderlinge vergelijking op een aantal criteria. Voor de specifieke criteria verwijzen wij naar de subsidieregeling. Een onafhankelijke deskundigencommissie beoordeelt de aanvragen.

Is er naast OPZuid subsidie nog andere financiering beschikbaar?
Naast OPZuid subsidie is er vanuit de provincies cofinanciering beschikbaar. Voor de provincie Brabant kan cofinanciering via de OPZuid aanvraag worden aangevraagd. Voor informatie over co-financieringsmogelijkheden door de Provincie Zeeland en de Provincie Limburg neemt u contact op met:

Hoe kunt u subsidie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor OPZuid-subsidie, dient u een projectaanvraag in te dienen bij Stimulus Programmamanagement via de digitale webportal. Uw aanvraag dient uiterlijk 27 september om 17:00 uur volledig en in het bezit van Stimulus Programmamanagement te zijn.

De mogelijkheid bestaat om concept projectinitiatieven te laten toetsen op ontvankelijkheid, volledigheid en duidelijkheid. Wij adviseren u om daar tijdig gebruik van te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met een programmamanager van Stimulus Programmamanagement of de contactpersoon bij het provinciale OPZuid-steunpunt.

Wij zien uw aanvraag met belangstelling tegemoet. Kent u binnen uw netwerk nog andere partijen die mogelijk geïnteresseerd zijn, dan vragen wij u de factsheet of deze pagina met hen te delen.

Belangrijke documenten voor uw projectaanvraag: