Algemeen

Nee, het LOF Brabant verstrekt geen korte termijn financiering (korter dan de looptijd van het project) en geen overbruggingskrediet.

De investeringsstrategie en het investeringsreglement met bijlage staan onder ‘Regelgeving’.

Een lening heeft een omvang van minimaal € 75.000 en maximaal € 400.000, zie het investeringsreglement. Er wordt geen lening verstrekt ten behoeve van de algemene bedrijfsvoering.

De lening is nooit groter dan 50% van de totale investering die met het project is gemoeid en heeft een marktconform rentetarief. De hoogte van de rente wordt bepaald door het risicoprofiel en de looptijd van de lening. De lening kan achtergesteld zijn ten opzichte van andere financieringsvormen, maar niet ten opzichte van het eigen vermogen van de doelonderneming. Meer informatie daarvoor vindt u in de bijlage “Beoordelingssysteem ratingcategorie en rentetarief” bij het investeringsreglement.

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant start in 2017 en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar. Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant heeft per mei 2017 een totaalomvang van zo’n € 4,5 miljoen, gebaseerd op bijdragen van de Efteling, Libéma, de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant. De ambitie is om de totaalomvang van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant in 10 jaar te laten groeien naar minimaal € 10 miljoen, gebaseerd op additionele bijdragen van Midpoint Brabant, Metropool Regio Eindhoven, Regio West-Brabant en Noordoost-Brabant (Agrifood Capital).

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant stimuleert een innovatief en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod, waarmee structureel meer bezoekers naar Noord-Brabant worden getrokken, die langer blijven. Dit leidt tot meer bestedingen en meer banen. Bestaande fondsen richten zich vooral op cultuur of technische innovatie. Daardoor vallen veel leisure-projecten buiten de boot, omdat deze wel innovatief kunnen zijn, maar niet altijd in technisch opzicht. Banken beperken zich steeds meer tot projecten met laag risico en hoog rendement en die combinatie is schaars bij innovatieve projecten in de leisure sector. Bij het indienen van een aanvraag dient een aanvrager aan te tonen dat hij zich voldoende mate heeft ingespannen om het project op een andere wijze gefinancierd te krijgen, bijvoorbeeld via een commerciële bank of crowdfunding, maar daar niet of slechts gedeeltelijk in is geslaagd.

Nee, dit mag niet. Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant verstrekt geen leningen aan initiatieven die reeds zijn uitgevoerd of waarvan met de uitvoering is gestart voorafgaand aan het indienen van de aanvraag.

 

Het fonds is een initiatief van de provincie Noord-Brabant, Libéma, de Efteling en Midpoint Brabant. Andere financiers zijn Metropool Regio Eindhoven, Regio West-Brabant en AgriFood Capital (Noordoost-Brabant).

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant richt zich op alle ondernemers van binnen of buiten Noord-Brabant met een leisure plan voor Noord-Brabant. Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen geen aanvrager zijn, maar wel partner van aanvragende bedrijven. Dit geldt ook voor kennisinstellingen. Semipublieke instellingen in de culturele/vrijetijds-sector (bibliotheken, musea etc.) kunnen wel aanvragen in het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant voor zover hun aanvraag niet al via het Brabant C-fonds te financieren is.

Ja, dat mag. Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant heeft als doel om het vrijetijdsaanbod in de provincie Noord-Brabant te versterken en om daarmee structureel meer bezoekers aan te trekken die langer verblijven en meer besteden, ongeacht de vestigingslocatie van de aanvrager.

Het Fonds verstrekt geen leningen aan publiekrechtelijke rechtspersonen, deelnemende partijen in het fonds en ondernemingen in moeilijkheden. Een onderneming is in moeilijkheden als de onderneming een kredietstatus CCC heeft of een vergelijkende kredietstatus volgens een alternatieve rating methodiek.

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant start per 18 september 2017 en heeft een looptijd van maximaal 10 jaar.

Het Leisure Ontwikkel Fond Noord-Brabant verstrekt leningen verstrekt aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken. Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren.

 

Projectaanvraag

Artikel 5 van het investeringsreglement en de procesplanning gaan in op het proces na indiening van de aanvraag.

Het fonds kent een doorlopende openstelling. Aanvragen worden behandeld volgens het tenderprincipe. Dit betekent dat alleen die aanvragen in aanmerking komen voor een lening die bij het externe, onafhankelijke investeringscomité het beste scoren op de vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Bij het indienen van een aanvraag dient u er rekening mee te houden dat alleen aanvragen die op de sluitingsdatum volledig zijn voor een lening in aanmerking kunnen komen. De sluitingsdatum is zes weken voorafgaand aan de vergadering van het investeringscomité. De vergaderdata van het Investeringscomité worden op deze website gepubliceerd. Wij adviseren met klem om de aanvraag ten minste enkele werkdagen vóór de sluitingsdatum in te dienen via de webportal. Het fondsmanagement is dan nog in de gelegenheid om te controleren of uw aanvraag volledig is. Mocht de aanvraag niet volledig zijn, dan bent u in de gelegenheid om de aanvraag tot en met de sluitingsdatum alsnog volledig te maken. Lukt dit niet, dan kan uw aanvraag pas in een volgende vergadering van het investeringscomité worden behandeld. Het investeringscomité vergadert twee a drie keer per jaar. De procesplanning geeft verder inzicht in het proces van de behandeling van de aanvraag.

 

De voorstellen kunnen vanaf 18 september 2017 worden ingediend via de webportal. Dit is mogelijk tot 6 weken vóór de vergadering van het Investeringscomité. De vergaderdata van het Investeringscomité worden in de FAQ op deze website gepubliceerd.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de webportal

Het aanvraagformulier en bijlage A vermelden de verder benodigde bijlagen. Onder Documenten treft u hiervoor diverse formats

Het investeringscomité is een externe, onafhankelijke commissie die is benoemd door het bestuur van Stichting Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant. Het investeringscomité is belast met het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van de stichting en het fondsmanagement over het al dan niet verstrekken van een lening, het al dan niet beëindigen van een lening, het algemene investeringsbeleid of de bepalingen in het investeringsreglement. Om de onafhankelijkheid van het investeringscomité te kunnen borgen, mogen de leden van het investeringscomité geen actieve betrokkenheid hebben bij een projectvoorstel. Indien u vragen hebt over het opwerken van uw projectvoorstel, kunt u contact opnemen met Joost Melis, fondsmanager.

Vergaderdata Investeringscomité 2021:

  • 21 april 2021
  • 22 november 2021

In het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant wordt nadrukkelijk gestuurd op de werving van kwalitatief goede projecten. Hiervoor kunt u terecht bij Joost Melis, fondsmanager. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om aanvragen technisch te laten toetsen op ontvankelijkheid en volledigheid. U kunt hiervoor contact opnemen met Bert Hegger, programmamanager.

Ja, dit is mogelijk, mits het gaat om verschillende projecten. Het indienen van twee keer dezelfde aanvraag voor één vergadering van het investeringscomité is niet toegestaan.

Projectbeheer

Het uitgangspunt is dat de leningen worden terugbetaald. Bij het beoordelen van een aanvraag wordt door het investeringscomité goed gelet op de aanwezigheid van een realistisch businessplan. Als de uitvoering van een project onverhoopt toch anders loopt, dan wordt per project bekeken hoe dit in een regeling wordt opgelost. Projecten die wel terugbetalen doen dat met een per project vast te stellen rentepercentage.

De communicatievoorwaarden worden opgenomen in de leningovereenkomst die door de aanvrager en het fondsmanagement wordt ondertekend.