Cofinancieringsaanvraag

Indien sprake is van cofinanciering van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma, staat hiervoor een beslistermijn van 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de aanvraagperiode.

U gaat hiervoor naar de webportal Interreg VA van Stimulus Programmamanagement en vult hiervoor de gevraagde gegevens in. Vóór u dit doet moet u uw projectvoorstel en een sluitend (concept) financieringsplan al hebben voorgelegd aan de provinciale contactpersonen. Zij kunnen u helpen om na te gaan of het voorstel en/of het plan voldoen aan de voorwaarden voor provinciale cofinanciering.

De voorwaarden zijn te vinden in de cofinancieringsregeling.

In het kort komt het er op neer dat aan de volgende criteria moet worden voldaan:

 • het gaat om een project dat is ingediend in één van de programma’s die vallen onder Interreg VA;
 • de subsidie is of wordt gevraagd als cofinanciering op de Europese subsidie;
 • het project wordt uitgevoerd door ten minste één partij die in Noord-Brabant is gevestigd en komt ten goede aan Noord-Brabant;
 • de gevraagde cofinanciering moet staatssteunproof zijn.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten van het hele project, tot een maximum van € 750.000,-.

Uw provinciale cofinancieringsaanvraag kan pas definitief worden toegekend wanneer uw project is goedgekeurd. U kan voordien wel een aanvraag bij de provincie of Stimulus Programmamanagement indienen om een voorlopige toezegging te krijgen (verleningsbeschikking met opschortende voorwaarde). U kunt dit het beste overleggen met de provinciale contactpersonen. Hiervoor dient u wel het projectfinancieringsplan klaar te hebben.

Nee. Projecten kunnen doorgaan zonder provinciale cofinanciering. De provinciale cofinanciering is enkel bedoeld om in noodzakelijke gevallen de business case van het project sluitend te krijgen.

Nee, het project wordt uitgevoerd door ten minste één partij die in Noord-Brabant is gevestigd en komt ten goede aan Noord-Brabant.

Projectwijziging

Let op: u dient een inhoudelijke wijziging uw project zelf aan ons door te geven. Dit doet u via het Stimulus-webportal.

Let op: u dient een wijziging in de looptijd van uw project zelf aan ons door te geven. Dit doet u via het Stimulus-webportal.

Vaststelling

U dient minimaal de volgende bestanden bij te voegen in het Stimulus-webportal:

 • Een inhoudelijk eindverslag (kopie), zoals deze bij het Europese Subsidieprogramma Interreg VA is ingediend;
 • Een financieel verslag (kopie), zoals deze bij het Europese Subsidieprogramma Interreg VA is ingediend;
 • De door u ontvangen vaststellingsbeschikking (voor Interreg EMR / Interreg 2 Zeeën) of de “verklaring ontvangen EFRO en overige publieke middelen” (Interreg Vlaanderen-Nederland);
 • Een afschrift van alle overige stukken zoals bij het Europese Subsidieprogramma Interreg zijn ingediend (bijvoorbeeld onderbouwende documentatie, projectfoto’s of communicatie-uitingen).

U kunt uw verzoek tot vaststelling indien via het Stimulus-webportal. Hiervoor heeft u de inloggegevens nodig die u gebruikt heeft om het project aan te vragen.
In “mijn dashboard” klikt u op de knop “rapportages” en vervolgens op de knop “ik wil een verzoek tot vaststelling indienen”.

 • Heeft u cofinanciering voor een Interreg 2 Zeeën of een Interreg Euregio Maas Rijn project? Dan dient u uw verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het ontvangen van de vaststellingsbeschikking van het secretariaat bij ons in te dienen.
 • Heeft u cofinanciering voor een Interreg Vlaanderen-Nederland project?
  Dan dient u uw verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het ondertekenen (in het E-loket) van de “verklaring EFRO en overige publieke middelen” bij ons in te dienen.