Cofinancieringsaanvraag

Wanneer ontvang ik bericht over mijn projectaanvraag?

Indien sprake is van cofinanciering van een door de Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen goedgekeurd programma, staat hiervoor een beslistermijn van 22 weken na ontvangst van de aanvraag of na afloop van de aanvraagperiode.

Wat moet ik doen om voor provinciale cofinanciering in aanmerking te komen?

U gaat hiervoor naar de webportal Interreg VA van Stimulus Programmamanagement en vult hiervoor de gevraagde gegevens in. Vóór u dit doet moet u uw projectvoorstel en een sluitend (concept) financieringsplan al hebben voorgelegd aan de provinciale contactpersonen. Zij kunnen u helpen om na te gaan of het voorstel en/of het plan voldoen aan de voorwaarden voor provinciale cofinanciering.

Welke voorwaarden stelt de provincie Noord-Brabant aan de cofinanciering?

De voorwaarden zijn te vinden in de cofinancieringsregeling.

In het kort komt het er op neer dat aan de volgende criteria moet worden voldaan:

 • het gaat om een project dat is ingediend in één van de programma’s die vallen onder Interreg VA;
 • de subsidie is of wordt gevraagd als cofinanciering op de Europese subsidie;
 • het project wordt uitgevoerd door ten minste één partij die in Noord-Brabant is gevestigd en komt ten goede aan Noord-Brabant;
 • de gevraagde cofinanciering moet staatssteunproof zijn.
Hoeveel provinciale cofinanciering kan ik krijgen?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 10% van de subsidiabele kosten van het hele project, tot een maximum van € 750.000,-.

Moet ik eerst mijn subsidieaanvraag indienen bij het programmasecretariaat of moet ik eerst provinciale cofinanciering aanvragen?

Uw provinciale cofinancieringsaanvraag kan pas definitief worden toegekend wanneer uw project is goedgekeurd. U kan voordien wel een aanvraag bij de provincie of Stimulus Programmamanagement indienen om een voorlopige toezegging te krijgen (verleningsbeschikking met opschortende voorwaarde). U kunt dit het beste overleggen met de provinciale contactpersonen. Hiervoor dient u wel het projectfinancieringsplan klaar te hebben.

Moet ik een goedgekeurd Interreg-project hebben om in aanmerking te komen voor provinciale cofinanciering?

Ja.

Wordt mijn Interreg-project afgekeurd als ik geen provinciale cofinanciering krijg?

Nee. Projecten kunnen doorgaan zonder provinciale cofinanciering. De provinciale cofinanciering is enkel bedoeld om in noodzakelijke gevallen de business case van het project sluitend te krijgen.

Moet mijn bedrijf in Noord-Brabant gevestigd zijn om in aanmerking te komen voor cofinanciering van de provincie Noord-Brabant?

Nee, het project wordt uitgevoerd door ten minste één partij die in Noord-Brabant is gevestigd en komt ten goede aan Noord-Brabant.

Projectwijziging

Hoe dien ik een inhoudelijke wijziging van mijn project in?

Let op: u dient een inhoudelijke wijziging uw project zelf aan ons door te geven. Dit doet u via het Stimulus-webportal.

Hoe dien ik een wijziging in de looptijd van mijn project in?

Let op: u dient een wijziging in de looptijd van uw project zelf aan ons door te geven. Dit doet u via het Stimulus-webportal.

Vaststelling

Welke bijlagen zijn verplicht bij mijn verzoek tot vaststelling?

U dient minimaal de volgende bestanden bij te voegen in het Stimulus-webportal:

 • Een inhoudelijk eindverslag (kopie), zoals deze bij het Europese Subsidieprogramma Interreg VA is ingediend;
 • Een financieel verslag (kopie), zoals deze bij het Europese Subsidieprogramma Interreg VA is ingediend;
 • De door u ontvangen vaststellingsbeschikking (voor Interreg EMR / Interreg 2 Zeeën) of de “verklaring ontvangen EFRO en overige publieke middelen” (Interreg Vlaanderen-Nederland);
 • Een afschrift van alle overige stukken zoals bij het Europese Subsidieprogramma Interreg zijn ingediend (bijvoorbeeld onderbouwende documentatie, projectfoto’s of communicatie-uitingen).
Hoe dien ik een verzoek tot vaststelling in?

U kunt uw verzoek tot vaststelling indien via het Stimulus-webportal. Hiervoor heeft u de inloggegevens nodig die u gebruikt heeft om het project aan te vragen.
In “mijn dashboard” klikt u op de knop “rapportages” en vervolgens op de knop “ik wil een verzoek tot vaststelling indienen”.

Wanneer moet ik een verzoek tot vaststelling indienen?
 • Heeft u cofinanciering voor een Interreg 2 Zeeën of een Interreg Euregio Maas Rijn project? Dan dient u uw verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het ontvangen van de vaststellingsbeschikking van het secretariaat bij ons in te dienen.
 • Heeft u cofinanciering voor een Interreg Vlaanderen-Nederland project?
  Dan dient u uw verzoek tot vaststelling uiterlijk 13 weken na het ondertekenen (in het E-loket) van de “verklaring EFRO en overige publieke middelen” bij ons in te dienen.