Burgerservicenummers verwijderen uit documenten die u naar Stimulus stuurt

Stimulus Programmamanagement verwerkt persoonsgegevens van aanvragers en begunstigden van subsidie. Tijdens de subsidieaanvraag en/of het subsidietraject deelt u persoonsgegevens met ons over bij uw organisatie werkzame personen of medewerkers van samenwerkende organisaties. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwachten wij van u dat u – en de organisaties die u vertegenwoordigt – aan de betrokkenen kenbaar maakt dat u de persoonsgegevens met Stimulus deelt. Van ons wordt verwacht dat wij bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens niet meer gegevens gebruiken dan noodzakelijk (dataminimalisatie).

Voor de beoordeling van voortgangsrapportages gebruiken wij salarisstroken en andere salarisdocumenten van medewerkers die subsidieprojecten uitvoeren. Op deze documenten staan naast de gegevens die wij nodig hebben voor de bepaling van subsidiabele uurtarieven ook persoonsgegevens die wij niet nodig hebben bij de uitvoering van het beoordelingsproces, zoals het BSN nummer.

BSN nummers en bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden gebruikt ter uitvoering van een wettelijke verplichting. Wij verzoeken u daarom dringend om deze gegevens in documenten die aan Stimulus worden verstrekt onleesbaar te maken.

Stimulus tracht alle mogelijke transparantie te geven omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Het privacy statement op onze website beschrijft hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Menu

VAN IDEE
TOT INNOVATIETRANSITIE UITVOERING

Pauzeer
Jaarverslag Stimulus Programmamanagement 2021

Bekijk hier

Bekijk ons jaarverslag